WOJSKOWA FEDERACJA SPORTU - ul. 11 Listopada 17/19 klatka 1 lok. 106, 03-446 Warszawa

(22) 618 69 08 wfs-biuro@wp.pl

Garnizony RP

Garnizony RP

Załącznik nr 7

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO – ORGANIZACYJNE
WOJSKOWYCH CENTRÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO
na 2013 rok

I.ZAŁOŻENIA OGÓLNE
Na podstawie analizy poziomu organizacyjno-szkoleniowego stowarzyszeń sportowych zrzeszonych w Wojskowej Federacji Sportu oraz w celu realizacji głównych założeń określonych w „Zarządzeniu nr 22 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 7.12.2012 r. w sprawie wprowadzenia Pilotażowego programu dofinansowania zadań zleconych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w zakresie przygotowań i udziału reprezentacji Polski w zawodach międzynarodowych w kategorii juniorów i młodzieżowców w 2013 r. prowadzonych przez Departament Sportu Wyczynowego” przyjmuje się n/w ustalenia:
1.Wojskowa Federacja Sportu w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawa tworzy strukturę organizacyjną, szkoleniową i finansową WCSS na 2013 rok.
2. WCSS jest strukturą organizacyjno-szkoleniową przeznaczoną do realizacji wieloletniego programu wspierania szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo.
3. Celem funkcjonowania WCSS w 2013 roku jest rozwój mistrzostwa sportowego i przygotowanie sportowców do reprezentowania kraju i udziału we współzawodnictwie międzynarodowym najwyższej rangi w kategoriach młodzieżowych i docelowo seniorskich.
4. WCSS funkcjonują w ramach struktur organizacyjno-szkoleniowych Stowarzyszeń Sportowych zrzeszonych w WFS.
5. Środki finansowe MSiT przeznaczone na działalność WCSS będą uzupełniane środkami lokalnymi (samorządowymi, klubowymi, sponsorskimi itp.).
II. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE WCSS
1. Rozwijanie mistrzostwa sportowego młodzieży uzdolnionej sportowo prowadzić w cyklu wieloletnim przyjmując realizację etapów organizacyjno-szkoleniowych w zależności od wieku, aktualnego poziomu sportowego oraz prognozy rozwoju sportowego uczestników w podziale na:
– podgrupa szkoleniowa przygotowująca się do MŚ w 2013 r.
– podgrupa szkoleniowa perspektywiczna przygotowująca się do IO 2016
2. Prowadzenie całorocznej organizacji szkolenia zgodnie z zatwierdzonymi formami, w dyscyplinach olimpijskich w ramach funkcjonowania WCSS – w miejscu zamieszkania i nauki, blisko obiektu sportowego itp., z możliwością realizacji ok. 150 dni szkoleniowych w roku.
3. Stworzenie współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach olimpijskich w proponowanych do szkolenia w WCSS grupach wiekowych.
4. Objęcie przygotowaniami młodzieży uzdolnionej sportowo do reprezentowania Polski w zawodach rangi:
– Igrzysk Olimpijskich
– Mistrzostw Świata i Europy
– Światowych Wojskowych Igrzysk Sportowych w 2015 r.
– wojskowych mistrzostw świata i Europy
5. Rekrutacja sportowców w WCSS wg kryteriów na rok 2013:
– wiek 16 – 23 lata (roczniki 1997-1990 w zależności od rodzaju dyscypliny sportowej), członkowie kadry narodowej;
– kryteria wynikowe określone w załączniku nr 1.1.A oraz ustalone dla juniorów i juniorów młodszych (medale MPJ i OOM);
– potwierdzenie imiennych wykazów zawodników przez polskie związki sportowe.
6. Powołanie pełnomocnika do spraw kontaktów z WFS, polskimi związkami sportowymi i wojskowymi zespołami sportowymi.
III. ZADANIA SZKOLENIOWE WCSS
1. Przygotowanie członków kadr narodowych i olimpijskich polskich związków sportowych i członków reprezentacji Wojska Polskiego
2. Dbanie o efektywny i systematyczny wzrost poziomu wyszkolenia uczestników programu sportowego realizowanego w WCSS w oparciu o kadrę i bazę szkoleniową Stowarzyszeń Szkoleniowy zrzeszonych w WFS.
3. Prowadzenie działalności metodyczno-szkoleniowej na rzecz wybranych dyscyplin sportowych.
4. Umożliwienie kontynuowania kariery sportowej przez zawodników – członków kadry narodowej – odbywających służbę wojskową.
5. Osiąganie wysokich rezultatów w krajowej i międzynarodowej rywalizacji sportowej.
6. Doskonalenie rozwoju sportowego zawodników zakwalifikowanych do WCSS.
7. Zapewnienie profesjonalnej kadry szkoleniowej.
8. Wdrażanie najnowszych metod procesu treningowego.
9. Objęcie zawodników specjalistyczną opieką medyczną i socjalną.
IV. ZAŁOŻENIA FINANSOWE WCSS
Plan kosztów realizacji zadania obejmuje zaangażowanie środków z dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz środków własnych w zakresie:
1. Zakwaterowania miejscowego (dochodzeniowego) i zamiejscowego (zgrupowania i konsultacje szkoleniowe)
2. Wyżywienia uczestników zadania
3. Startów w imprezach krajowych, międzynarodowych krajowych i międzynarodowych zagranicznych.
4. Wynajmu obiektów sportowych
5. Zakupu ubiorów, sprzętu sportowego i szkoleniowego
6. Zakupu odżywek, lekarstw i suplementów diety
7. Niezbędnych badań lekarskich, diagnostycznych i wydolnościowych
8. Ubezpieczenia zawodników i kadry szkoleniowej
9. Bezosobowy i osobowy fundusz płac dla osób bezpośrednio realizujących zadanie (w tym składki ZUS oraz wynagrodzenia służb finansowych placówki szkoleniowej)
10. Kosztów obsługi realizacji zadania wraz z ich specyfikacją
11. Innych przedsięwzięć niezbędnych do realizacji programu sportowego po uzyskaniu stosownej zgody.
V. ZADANIA WFS DOTYCZĄCE WCSS
1. Nadzorowanie i koordynowanie funkcjonowania organizacyjno-szkoleniowego i finansowego WCSS
2. Przygotowanie założeń programowo-organizacyjnych WCSS.
3. Koordynowanie i opiniowanie planów szkoleniowych poszczególnych WCSS w porozumieniu z Ministerstwem Sportu i Turystyki, Ministerstwem Obrony Narodowej oraz polskimi związkami sportowymi.
4. Kontrolowanie przebiegu procesu szkolenia w WCSS.
5. Rozliczanie finansowe WCSS.
6. Wnioskowanie do MSiT w sprawie pozyskiwania środków finansowych na działalność WCSS.
7. Powołanie koordynatora do spraw kontaktów z MSiT, MON, PZS oraz Stowarzyszeniami, będącego jednocześnie pełnomocnikiem zarządu WFS do spraw WCSS.