WOJSKOWA FEDERACJA SPORTU - ul. 11 Listopada 17/19 klatka 1 lok. 106, 03-446 Warszawa

(22) 618 69 08 wfs-biuro@wp.pl

Wojskowe Centra Szkolenia Sportowego

 znaki_strona_www

Program Wojskowe Centra Szkolenia Sportowego

Program Wojskowe Centra Szkolenia Sportowego (WCSS) jest finansowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i określony jako „Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań w zakresie szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży, realizowanego w Akademickich Centrach Szkolenia Sportowego, Wojskowych Centrach Szkolenia Sportowego, Ośrodkach Szkolenia Sportowego Młodzieży Ludowych Zespołów Sportowych w roku 2021”.

Wartość dofinansowania programu WCSS wynosi 1.000.000,00 zł, natomiast całkowita wartość programu – 1.112.000,00 zł.

Założenia i cele programu Wojskowe Centra Szkolenia Sportowego

Program Wojskowe Centra Szkolenia Sportowego (WCSS) ma na celu przygotowanie sportowców do reprezentowania kraju we współzawodnictwie międzynarodowym na cywilnych i wojskowych zawodach sportowych, w tym przygotowanie do Igrzysk Olimpijskich oraz Światowych Wojskowych Igrzysk Sportowych.

Kryteria kwalifikacji zawodników do programu WCSS w 2021 roku

Na podstawie Programu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłoszonego w grudniu 2020 roku w programie WCSS mogą uczestniczyć zawodnicy zaproponowani przez stowarzyszenie działające w zakresie kultury fizycznej i sportu w środowisku wojskowym realizujące program, którzy:

a) w roku objęcia szkoleniem są w kategoriach wiekowych: junior młodszy, junior, młodzieżowiec;
b) posiadają pozytywną opinię Zespołu oraz minimum:

  • pierwszą klasę sportową w kategorii młodzieżowiec,
  • drugą klasę sportową w kategorii junior,
  • trzecią klasę sportową w kategorii junior młodszy, w sportach oraz konkurencjach ujętych w programie igrzysk olimpijskich;

c) mieszkają na stałe lub przebywają czasowo w związku ze studiami lub nauką w szkole w miejscowości, w której działa WCSS i realizują szkolenie w sposób ciągły. W przypadkach indywidualnych, uzasadnionych specyfiką szkolenia sportowego uzależnionego od warunków klimatycznych lub geograficznych (np. żeglarstwo, narciarstwo) na wniosek zleceniobiorcy, przy pozytywnej opinii Zespołu i zgodzie Dyrektora DSW, możliwy jest udział w programie zawodników mieszkających lub przebywających czasowo poza miejscowością, w której działa WCSS;
d) legitymują się udokumentowanym wynikiem sportowym w konkurencjach ujętych w programie igrzysk olimpijskich:
• w latach 2019-21 (Grupa A):
– Igrzyska Olimpijskie – udział,
– Mistrzostwa Świata – udział,
– Mistrzostwa Europy – udział,
– Młodzieżowe Mistrzostwa Świata – udział,
– Młodzieżowe Mistrzostwa Europy – udział,
– Mistrzostwa Świata Juniorów – udział,
– Mistrzostwa Europy Juniorów – udział,
– Wojskowe Mistrzostwa Świata – udział,
• w latach 2017-2018 (Grupa A):
– Igrzyska Olimpijskie – udział,
– Mistrzostwa Świata – miejsca 1-16,
– Mistrzostwa Europy – miejsca 1-8,
– Uniwersjada – miejsca 1-3,
– Młodzieżowe Mistrzostwa Świata – miejsca 1-16,
– Młodzieżowe Mistrzostwa Europy – miejsca 1-8,
– Mistrzostwa Świata Juniorów – miejsca 1-8,
– Mistrzostwa Europy Juniorów – miejsca 1-6,
– Wojskowe Mistrzostwa Świata – miejsce 1-8
• uzyskanym w roku 2019 lub 2020 i ostatnich zawodach w konkurencjach indywidualnych (Grupa B):
– Mistrzostwa Polski – miejsca 1 – 6 (przy starcie co najmniej 8 zawodników w danej konkurencji),
– Młodzieżowe Mistrzostwa Polski – miejsca 1 – 3 (przy starcie co najmniej 8 zawodników w danej konkurencji),
– Mistrzostwa Polski Juniorów – miejsca 1 – 3 (przy starcie co najmniej 8 zawodników w danej konkurencji);
– Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży – miejsca 1 – 3 (przy starcie co najmniej 8 zawodników w danej konkurencji).
UWAGA:
– w sportach walki za wyniki uzyskane w ww. zawodach przy minimum jednej wygranej walce.
– w szczególnych przypadkach mniejszej niż wymagana liczba zawodników w danej konkurencji należy dołączyć uzasadnienie wraz z rekomendacją pzs i uzyskać pozytywną opinię Zespołu.
Za zgodą Dyrektora DSW, szkoleniem mogą być objęci także zawodnicy, którzy nie spełniają powyższych warunków, ale posiadają minimum drugą klasę sportową w konkurencjach ujętych w programie igrzysk olimpijskich oraz uzyskali rekomendację pzs i pozytywną opinię Zespołu (zawodnicy zostaną zakwalifikowani do Grupy B).
Postanowienia z zakresu realizacji zadań, wspólne dla ACSS, WCSS, OSSM LZS.
Zawodnicy objęci szkoleniem muszą posiadać:

  • licencję właściwego pzs lub inny dokument potwierdzający uczestnictwo zawodnika we współzawodnictwie sportowym, organizowanym przez dany pzs,
  • aktualne lekarskie orzeczenie o zdolności do uprawniania danego sportu,
  • nr PESEL zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1397).
  • ubezpieczenie NNW.