WOJSKOWA FEDERACJA SPORTU - ul. 11 Listopada 17/19 klatka 1 lok. 106, 03-446 Warszawa

(22) 618 69 08 wfs-biuro@wp.pl

Statut

STATUT

 WOJSKOWEJ FEDERACJI SPORTU

 Tekst jednolity

UCHWALONY NA KRAJOWYM ZJEŹDZIE DELEGATÓW

w dniu 22 marca 2006 r.

z późniejszymi zmianami

Rozdział I

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Wojskowa Federacja Sportu zwana dalej „Federacją” jest Związkiem zrzeszającym wojskowe i wojskowo – cywilne kluby sportowe, Polskie Związki Sportowe oraz inne stowarzyszenia kultury fizycznej i osoby prawne, których przedmiotem działania są sporty użyteczne w wojsku.
 2. Wojskowa Federacja Sportu kontynuuje tradycję przedwojennego Związku Wojskowych Klubów Sportowych.

§ 2

 1. Federacja działa zgodnie z porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej obowiązującym w sferze kultury fizycznej i sportu oraz niniejszego statutu.
 2. Organem rejestrowym Federacji jest Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 3. Federacja posiada osobowość prawną.
 4. Federacja określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne.

§ 3

 1. Terenem działania Federacji jest Obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jej władz jest Miasto Stołeczne Warszawa.
 2. Federacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji lub zrzeszeń o tym samym lub podobnym zakresie działania.
 3. W kontaktach międzynarodowych Federacja używa nazwy „Polish Military Sports Federation”.

§ 4

 1. Federacja opiera swoją działalność na pracy społecznej działaczy.
 2. Do prowadzenia swoich spraw to jest programowych działań ma prawo zatrudnić osoby fizyczne lub prawne na zasadach określonych przez Zarząd.

§ 5

Federacja używa pieczęci z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

§ 6

Federacja posiada flagę i odznakę, których wzory określają załączniki do Statutu.

  

Rozdział II

 CELE FEDERACJI I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 7

Celem działania Federacji jest:

 • tworzenie dogodnych warunków dla krzewienia kultury fizycznej wśród żołnierzy w służbie czynnej, żołnierzy w rezerwie, pracowników wojska oraz ich rodzin, a także w środowisku cywilnym
 • reprezentowanie interesów Federacji w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
 • realizowanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu,
 • upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa.

§ 8

Federacja realizuje swoje cele jako odpłatną lub nieodpłatną działalność pożytku publicznego poprzez:

 • współpracę z organami władzy, administracji państwowej i samorządowej oraz instytucjami i organizacjami zainteresowanymi rozwojem kultury fizycznej
 • współpracę ze stowarzyszeniami i związkami stowarzyszeń kultury fizycznej oraz organizacjami o charakterze paramilitarnym
 • propagowanie działalności sportowej w dyscyplinach użytecznych w wojsku
 • inspirowanie rozwoju oraz modernizacji bazy i urządzeń sportowych
 • współdziałanie z członkami Federacji w zakresie ich statutowej działalności sportowej w oparciu o środki szkolenia sportowego.

Federacja może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych przepisami prawa.

Rozdział III

 CZŁONKOWIE FEDERACJI, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9

Członkowie Federacji dzielą się na:

 • członków zwyczajnych,
 • członków wspierających,
 • członków honorowych,

§ 10

 1. Członkami zwyczajnymi Federacji mogą być:

a) wojskowe i wojskowo – cywilne stowarzyszenia kultury fizycznej i sportu posiadające osobowość prawną,

b) Polskie Związki Sportowe działające w zakresie sportów użytecznych w wojsku,

c) inne osoby prawne nie mające celów zarobkowych, a które uznają cele Federacji i chcą brać czynny  udział w ich realizacji.

2. Członkami wspierającymi Federację mogą być osoby fizyczne posiadające obywatelstwo polskie lub cudzoziemcy oraz krajowe i zagraniczne osoby prawne, które zadeklarują wspieranie działalności Federacji finansowo, rzeczowo lub w inny sposób.

3. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne i prawne, wyróżnione przez Federację tytułem „Honorowy Członek Wojskowej Federacji Sportu”.

§ 11

 1. Członkostwo zwyczajne nabywa się na mocy uchwały Zarządu Federacji na podstawie złożonej pisemnej deklaracji.
 2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Federacji na podstawie pisemnej deklaracji.
 3. Tytuł „Honorowy Członek Wojskowej Federacji Sportu” przyznawany jest przez Krajowy Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Federacji.
 4. Członkowie zwyczajni oraz członkowie wspierający i honorowi będący osobami prawnymi, reprezentowani są w Federacji przez delegatów w liczbie nie przekraczającej dwóch osób.
 5. Czas trwania kadencji delegatów trwa 4 lata.

§ 12

 1. Członek zwyczajny Federacji:

a) ma czynne i bierne prawo wyborcze,

b) ma prawo składania wniosków i uczestnictwa we wszystkich działaniach Federacji.

 1. Członek wspierający Federacji:

a) ma bierne prawo wyborcze (osoby prawne poprzez swoich przedstawicieli),

b) ma prawo składania wniosków i uczestniczenia we wszystkich działaniach Federacji.

 1. Członek honorowy Federacji ma prawo:

a) uczestniczenia w Krajowym Zjeździe Delegatów

b) składania wniosków i uczestnictwa we wszystkich działaniach Federacji,

c) nieodpłatnego wstępu na wszystkie imprezy organizowane przez Federację i jej członków zwyczajnych.

§ 13

Członkowie Federacji zobowiązani są do:

 • przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Federacji;
 • aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Federacji;
 • regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 14

Stowarzyszenia kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz inne osoby prawne będące członkami zwyczajnymi Federacji:

1)przestrzegają postanowienia Statutu Federacji,

2) godnie reprezentują barwy Federacji oraz umacniają więzi i solidarność organizacyjną,

3) dbają o:

a) wysoki poziom moralny i sportowy członków stowarzyszenia,

b) zabezpieczenie i odpowiednie wykorzystanie obiektów sportowych, urządzeń i sprzętu,

4) współpracują z władzami samorządu terytorialnego i związkami sportowymi w celu prawidłowego             rozwoju kultury fizycznej i sportu w stowarzyszeniach oraz przestrzegają statutów, regulaminów i               zarządzeń tych władz,

5) współpracują i niosą pomoc wojsku w prowadzeniu wychowania fizycznego i krzewienia kultury                 fizycznej wśród żołnierzy służby czynnej.

§ 15

 1. Członkostwo ustaje na skutek:

a) dobrowolnego wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie Zarządowi Federacji,

b) wykreślenie z ewidencji członków za niepłacenie składek członkowskich – po dwukrotnym pisemnym upomnieniu przez Zarząd Federacji,

c) wykluczenia na podstawie uchwały Zarządu Federacji z powodu naruszenia przez członka postanowień niniejszego Statutu,

d) rozwiązania członkowskiej organizacji kultury fizycznej, sportu i turystyki,

e) śmierci członka,

Od uchwały o wykluczeniu przez Zarząd, członkowi przysługuje odwołanie do Krajowego Zjazdu Delegatów w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały wraz z uzasadnieniem.

Rozdział IV

 WŁADZE FEDERACJI

§ 16

Władzami Federacji są:

 • Krajowy Zjazd Delegatów;
 • Zarząd Federacji;
 • Komisja Rewizyjna;

§ 17

 1. Kadencja wszystkich władz trwa 4 (cztery) lata.
 2. Władzom Federacji przysługuje prawo kooptacji członków do swego składu, jednak liczba dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków władz pochodzących z wyboru. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, w składzie którego powstał wakat.
 3. Uchwały władz Federacji podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, o ile dalsze postanowienia nie stanowią inaczej.

§ 18

 1. Najwyższą władzą Federacji jest Krajowy Zjazd Delegatów.
 2. Krajowy Zjazd Delegatów może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
 3. Krajowy Zjazd Delegatów zwoływany jest:

a) jeden raz w roku – do 31 marca – sprawozdawczy;

b) jeden raz na 4 lata – do 31 marca – sprawozdawczo – wyborczy.

§ 19

Do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów należy:

1)określanie głównych kierunków działalności programowej Federacji i jej polityki finansowej,

2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Federacji i Komisji Rewizyjnej,

3) podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwał w przedmiocie udzielania absolutorium Zarządowi Federacji,

4) wybór prezesa Federacji,

5) wybór Zarządu Federacji i Komisji Rewizyjnej,

6) podejmowanie uchwał o zmianie Statutu Federacji oraz innych uchwał, w tym w sprawach, w których statut nie określa właściwości władz Federacji,

7) nadawanie tytułu „Honorowego Członka Federacji”

8) podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Federacji.

§ 20

 1. Dla ważności Krajowego Zjazdu Delegatów wymagane jest uczestniczenie w nim:

1) w I terminie – co najmniej połowy delegatów, zgłoszonych zgodnie z § 21,

2) w II terminie – delegatów, bez względu na ich liczbę, z zastrzeżeniem postanowień § 34 i § 35.

 1. Głosowanie przez pełnomocnika nie jest dozwolone.

§ 21

W Krajowym Zjeździe Delegatów udział biorą:

1)jeden delegat reprezentujący każdego z członków Wojskowej Federacji Sportu, o których mowa w 10 ust. 1a – każdy z głosem stanowiącym;

2) Prezes Wojskowej Federacji Sportu, członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej z głosem doradczym, o ile nie są delegatami;

3) jeden delegat reprezentujący każdego z wojskowych lub cywilno-wojskowych klubów sportowych działających w jednej dyscyplinie sportowej objętej programem Wojskowe Centra Szkolenia Sportowego – każdy z głosem stanowiącym;

4) dwaj delegaci z Polskiego Związku Sportowego, członka Wojskowej Federacji Sportu – każdy z głosem stanowiącym;

5) trzej delegaci każdego z wojskowych lub cywilno-wojskowych klubów sportowych działających co najmniej w dwóch do czterech sportach objętych programem Wojskowe Centra Szkolenia Sportowego – każdy z głosem stanowiącym;

6) czterej delegaci każdego z wojskowych lub cywilno-wojskowych klubów sportowych działających co najmniej w pięciu sportach objętych programem Wojskowe Centra Szkolenia Sportowego – każdy z głosem stanowiącym;

7) jeden delegat reprezentujący każdego z członków Wojskowej Federacji Sportu, o których mowa w 10 ust. 2 oraz zaproszeni goście, każdy z głosem doradczym.

§ 22

O terminie, miejscu i porządku obrad Krajowego Zjazdu Delegatów Zarząd Federacji zawiadamia pisemnie lub mailowo co najmniej na 30 dni przed terminem zwołania Zjazdu.

§ 23

 1. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów może być zwołany na podstawie uchwały Zarządu Federacji, na żądanie Komisji Rewizyjnej oraz na wniosek co najmniej połowy członków zwyczajnych Federacji.
 2. W Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Delegatów biorą udział delegaci wybrani przez członków na ostatni Krajowy Zjazd Delegatów.

§ 24

 1. Posiedzenia Zarządu Federacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
 2. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się i podejmować uchwały w trybie telekonferencji, wideokonferencji lub przy wykorzystaniu innych odpowiednich środków elektronicznych.
 3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów;
 4. Głosowanie przez pełnomocnika nie jest dozwolone.
 5. Posiedzenia Zarządu zwołuje i prowadzi Prezes Federacji lub osoba przez niego wyznaczona.

§ 25

 1. W celu zarządzania, koordynacji i sprawowania nadzoru działalności sportowo – szkoleniowej Krajowy Zjazd Delegatów powołuje Zarząd Federacji składający się z 7 – 9 osób, w tym Prezesa Federacji wybieranego w osobnym głosowaniu.
 2. Zarząd Federacji wybiera ze swojego składu 2 wiceprezesów i skarbnika.
 3. Członek Zarządu Wojskowej Federacji Sportu nie może:

a) łączyć tej funkcji z funkcją w innych władzach Federacji,

b) być osobą prowadzącą działalność gospodarczą związaną bezpośrednio z realizacją przez Federację jej zadań statutowych,

c) być osobą, która była skazaną prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego.

§ 26

Do kompetencji Zarządu Wojskowej Federacji Sportu należy:

 1. zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych krajowych zjazdów delegatów;
 2. realizowanie uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów;
 3. uchwalanie okresowych programów działania i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Wojskowej Federacji Sportu;
 4. uchwalanie budżetu i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Federacji;
 5. określanie wysokości składki członkowskiej;
 6. reprezentowanie Federacji na zewnątrz;
 7. zlecanie członkom zwyczajnym zadań oraz nadzorowanie ich realizacji;
 8. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu ruchomości i nieruchomości Federacji, zgodnie z uchwałą Krajowego Zjazdu Delegatów;
 9. uchwalanie regulaminu pracy Zarządu Biura i innych organów doradczych;
 10. składanie Krajowemu Zjazdowi Delegatów sprawozdań z działalności Federacji, w tym pracy Zarządu, za okres kadencji;
 11. występowanie do Krajowego Zjazdu Delegatów z wnioskiem o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego Federacji;
 12. podejmowanie uchwał o przynależności do stowarzyszeń i związków krajowych i zagranicznych oraz ustalanie zasad współpracy z zagranicą;
 13. podejmowanie uchwał w sprawie powołania, zawieszenia lub odwołania członka;
 14. współpraca z ministerstwem właściwym ds. sportu, PKOl oraz z polskimi związkami sportowymi w zakresie przygotowań i udziału w Igrzyskach Olimpijskich, mistrzostwach świata i Europy oraz zawodach krajowych i międzynarodowych.
 15. współpraca z Ministerstwem Obrony Narodowej w zakresie przygotowań i udziału w mistrzostwach i zawodach CISM (Międzynarodowej Rady Sportu Wojskowego)

§ 27

 1. Biuro jest organem pomocniczym Zarządu Federacji
 2. Działalność Biura określa Regulamin zatwierdzony przez Zarząd Federacji.
 3. Bieżącą pracą Biura kieruje Dyrektor Biura powoływany przez Zarząd Federacji.

§ 28

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

§ 29

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do przeprowadzania kontroli co najmniej jeden raz w roku całokształtu działalności federacji, w szczególności gospodarki finansowej.
 2. Komisja Rewizyjna składa Krajowemu Zjazdowi Delegatów sprawozdanie za okres kadencji.
 3. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Federacji z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądaniami wyjaśnień.
 4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej względnie upoważniony członek komisji zobowiązany jest brać udział w posiedzeniach Zarządu Federacji z głosem doradczym.
 5. Uchwała w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów może zapaść większością głosów przy udziale minimum 2/3 członków Komisji Rewizyjnej.
 6. Szczegółowy zakres działalności Komisji Rewizyjnej określa Regulamin.

Rozdział V

 WYRÓŻNIENIA I KARY

§ 30

 1. Zarząd Federacji może udzielić następujących wyróżnień.

1)pochwała,

2) dyplom uznania,

3) nagroda rzeczowa,

 1. Zarząd Federacji może udzielić następujących kar:

1)upomnienie,

2) ostrzeżenie,

3) nagana,

4) zawieszenie w prawach członka na okres do 12 miesięcy,

5) wykluczenie z Federacji.

 1. Od nałożonej kary członkowi przysługuje odwołanie do Krajowego Zjazdu Delegatów w terminie 30 dni od zawiadomienia go o karze wraz z uzasadnieniem.

 Rozdział VI

 MAJĄTEK I FUNDUSZE FEDERACJI

 Do reprezentowania Federacji w sprawach niemajątkowych i przyjmowania oświadczeń woli uprawniony jest każdy członek Zarządu Federacji samodzielnie.

Rozdział VII
ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE FEDERACJI

§ 31

 1. Majątek Federacji stanowią:
 • nieruchomości,
 • ruchomości
 • fundusze
 1. Na fundusze Federacji składają się:

1)wpisowe i składki członków,

2) dotacje,

3) subwencje, darowizny i zapisy,

4) wpływy z działalności statutowej i gospodarczej.

 1. Zasady gospodarki finansowej Federacji ustala Zarząd Federacji.

§ 32

Wszelkie postanowienia władz Federacji, zmierzające do sprzedaży lub obciążenia majątku nieruchomego Federacji wymagają uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 33

 1. Do oświadczeń woli w sprawach finansowych i udzielania pełnomocnictw wymagana jest reprezentacja łączna dwóch członków Zarządu spośród: Prezesa, Wiceprezesów Federacji i skarbnika  lub ich pełnomocników.
 2. Do reprezentowania Federacji w sprawach niemajątkowych i przyjmowania oświadczeń woli uprawniony jest każdy członek Zarządu Federacji samodzielnie.

Rozdział VII

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE FEDERACJI

§ 34

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Krajowy Zjazd Delegatów Federacji większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 35

 1. Rozwiązanie WFS może nastąpić na podstawie wniosku co najmniej połowy członków Federacji.
 2. Uchwałę w sprawie rozwiązania WFS podejmuje Krajowy Zjazd Delegatów większością co najmniej 2/3 głosów delegatów w obecności co najmniej 2/3 delegatów uprawnionych do głosowania.)
 3. Głosowanie przez pełnomocnika nie jest dozwolone.

W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Federacji i nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 07.04.1989 r. „Prawo o stowarzyszeniach”  Dz.U. nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami.

 

Rozdział VIII

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

§ 36

Statut powyższy zawiera 37 paragrafów i został uchwalony przez Krajowy Zjazd Delegatów w dniu 22 marca 2006 roku z późniejszymi zmianami.

§ 37

Przepisy niniejszego statutu wchodzą w życie po uprawomocnieniu się postanowienia Sądu Rejestrowego.

Prezes

Wojskowej Federacji Sportu
gen. broni Lech Konopka