WOJSKOWA FEDERACJA SPORTU - ul. 11 Listopada 17/19 klatka 1 lok. 106, 03-446 Warszawa

(22) 618 69 08 wfs-biuro@wp.pl

Wojskowe Centra Szkolenia Sportowego

 znaki_strona_www

Program Wojskowe Centra Szkolenia Sportowego

Program Wojskowe Centra Szkolenia Sportowego (WCSS) jest finansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i określony jako „Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań w zakresie szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży, realizowanego w Akademickich Centrach Szkolenia Sportowego, Wojskowych Centrach Szkolenia Sportowego, Ośrodkach Szkolenia Sportowego Młodzieży Ludowych Zespołów Sportowych w roku 2022”.

Wartość dofinansowania programu WCSS wynosi 1.000.000,00 zł, natomiast całkowita wartość programu – 1.050.000,00 zł.

Założenia i cele programu Wojskowe Centra Szkolenia Sportowego

Program Wojskowe Centra Szkolenia Sportowego (WCSS) ma na celu przygotowanie sportowców do reprezentowania kraju we współzawodnictwie międzynarodowym na cywilnych i wojskowych zawodach sportowych, w tym przygotowanie do Igrzysk Olimpijskich oraz Światowych Wojskowych Igrzysk Sportowych.

Kryteria kwalifikacji zawodników do programu WCSS w 2022 roku

Na podstawie Programu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłoszonego w grudniu 2021 roku w programie WCSS mogą uczestniczyć zawodnicy zaproponowani przez stowarzyszenie działające w zakresie kultury fizycznej i sportu w środowisku wojskowym realizujące program, którzy:

W szkoleniu mogą uczestniczyć zawodnicy zaproponowani przez stowarzyszenie działające w zakresie kultury fizycznej i sportu w środowisku wojskowym realizujące Program, którzy:

 1. w roku objęcia szkoleniem są w kategoriach wiekowych: junior młodszy, junior, młodzieżowiec;
 2. posiadają pozytywną opinię Zespołu oraz minimum:

– pierwszą klasę sportową w kategorii młodzieżowiec,

drugą klasę sportową w kategorii junior,

trzecią klasę sportową w kategorii junior młodszy,

w sportach oraz konkurencjach ujętych w programie igrzysk olimpijskich;

 1. c) mieszkają na stałe lub przebywają czasowo w związku ze studiami lub nauką w szkole w miejscowości, w której działa WCSS i realizują szkolenie w sposób ciągły. W przypadkach indywidualnych, uzasadnionych specyfiką szkolenia sportowego uzależnionego od warunków klimatycznych lub geograficznych (np. żeglarstwo, narciarstwo) na wniosek zleceniobiorcy, przy pozytywnej opinii Zespołu i zgodzie Dyrektora DSW, możliwy jest udział w programie zawodników mieszkających lub przebywających czasowo poza miejscowością, w której działa WCSS;
 2. d) legitymują się udokumentowanym wynikiem sportowym w konkurencjach ujętych w programie igrzysk olimpijskich:
 • w latach 2019-21 (Grupa A):

– Igrzyska Olimpijskie – udział,

– Mistrzostwa Świata – udział,

– Mistrzostwa Europy – udział,

– Młodzieżowe Mistrzostwa Świata – udział,

– Młodzieżowe Mistrzostwa Europy – udział,

– Mistrzostwa Świata Juniorów – udział,

– Mistrzostwa Europy Juniorów – udział,

– Wojskowe Mistrzostwa Świata – udział,

 • w latach 2017-2018 (Grupa A):

– Igrzyska Olimpijskie – udział,

– Mistrzostwa Świata – miejsca 1-16,

– Mistrzostwa Europy – miejsca 1-8,

– Uniwersjada – miejsca 1-3,

– Młodzieżowe Mistrzostwa Świata – miejsca 1-16,

– Młodzieżowe Mistrzostwa Europy – miejsca 1-8,

– Mistrzostwa Świata Juniorów – miejsca 1-8,

– Mistrzostwa Europy Juniorów – miejsca 1-6,

– Wojskowe Mistrzostwa Świata – miejsce 1-8.

 • uzyskanym w roku 2019 lub 2020 i ostatnich zawodach w konkurencjach indywidualnych (Grupa B):

– Mistrzostwa Polski – miejsca 1 – 6 (przy starcie co najmniej 8 zawodników w danej konkurencji),

– Młodzieżowe Mistrzostwa Polski – miejsca 1 – 3 (przy starcie co najmniej 8 zawodników w danej konkurencji),

– Mistrzostwa Polski Juniorów – miejsca 1 – 3 (przy starcie co najmniej 8 zawodników w danej konkurencji);

– Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży – miejsca 1 – 3 (przy starcie co najmniej 8 zawodników w danej konkurencji)

UWAGA:

– w sportach walki za wyniki uzyskane w ww. zawodach przy minimum jednej wygranej walce;

– w szczególnych przypadkach mniejszej niż wymagana liczba zawodników w danej konkurencji należy dołączyć uzasadnienie wraz z rekomendacją pzs i uzyskać pozytywną opinię Zespołu.

Za zgodą Dyrektora DSW, szkoleniem mogą być objęci także zawodnicy, którzy nie spełniają powyższych warunków, ale posiadają minimum drugą klasę sportową lub III klasę sportową dla kategorii junior młodszy w konkurencjach ujętych w programie igrzysk olimpijskich oraz uzyskali rekomendację pzs i pozytywną opinię Zespołu*/ (zawodnicy zostaną zakwalifikowani do Grupy B).

Dofinansowaniem mogą być objęci trenerzy tylko z ważną licencją pzs.

*/ Liczba ta nie może przekroczyć 25% liczby wszystkich zawodników

Postanowienia z zakresu realizacji zadań, wspólne dla ACSS, WCSS, OSSM LZS.
Zawodnicy objęci szkoleniem muszą posiadać:

 • licencję właściwego pzs lub inny dokument potwierdzający uczestnictwo zawodnika we współzawodnictwie sportowym, organizowanym przez dany pzs,
 • aktualne lekarskie orzeczenie o zdolności do uprawniania danego sportu,
 • nr PESEL zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1397).
 • ubezpieczenie NNW.