WOJSKOWA FEDERACJA SPORTU - ul. 11 Listopada 17/19 klatka 1 lok. 106, 03-446 Warszawa

(22) 618 69 08 wfs-biuro@wp.pl

Wojskowe Centra Szkolenia Sportowego

Informacje ogólne o programie WCSS

Program Wojskowych Centrów Szkolenia Sportowego (WCSS) ma na celu przygotowanie sportowców do reprezentowania kraju we współzawodnictwie międzynarodowym na cywilnych i wojskowych zawodach sportowych, w tym przygotowanie do Igrzysk Olimpijskich oraz Światowych Wojskowych Igrzysk Sportowych.

Kryteria kwalifikacji zawodników do programu WCSS w 2019 roku

Na podstawie Decyzji Nr 3 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 28 stycznia 2019 roku w programie WCSS mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy:

1.W roku objęcia szkoleniem są w kategoriach wiekowych junior młodszy, junior, młodzieżowiec;

2. Są członkami kadry narodowej właściwego pzs lub spełniają kryteria powoływania zawodników opracowane przez właściwy pzs i posiadają minimum:

 • pierwszą klasę sportową w kategorii młodzieżowiec,
 • drugą klasę sportową w kategorii junior,
 • trzecią klasę sportową w kategorii junior młodszy.

3. mieszkają na stałe lub przebywają czasowo w związku ze studiami lub nauką w szkole i realizują szkolenie w sposób ciągły w miejscowości, w której działa WCSS. W przypadkach indywidualnych, uzasadnionych specyfiką szkolenia sportowego uzależnionych od warunków klimatycznych lub geograficznych  (np. żeglarstwo, narciarstwo) na wniosek zleceniobiorcy, przy pozytywnej opinii Zespołu i zgodzie Dyrektora DSW, możliwy jest udział w programie zawodników mieszkających lub przebywających czasowo poza miejscowością, w której działa WCSS.

4. legitymują się udokumentowanym wynikiem sportowym:

a) uzyskanym w ostatnich zawodach mistrzowskich:

 • Igrzyska Olimpijskie – udział,
 • Mistrzostwa Świata – udział,
 • Mistrzostwa Europy – udział,
 • Wojskowe Mistrzostwa Świata – udział.

b) uzyskanym w poprzednich 2 latach:

 • Młodzieżowe Mistrzostwa Świata – miejsca 1 – 8,
 • Młodzieżowe Mistrzostwa Europy – miejsca 1 – 8,
 • Mistrzostwa Świata Juniorów – miejsca 1 – 6,
 • Mistrzostwa Europy Juniorów – miejsca 1 – 6,

c) uzyskanym w poprzednim roku i ostatnich zawodach

 • Mistrzostwa Polski – miejsca 1 – 3 (przy starcie co najmniej 8 zawodników w danej konkurencji),
 • Młodzieżowe Mistrzostwa Polski – miejsca 1 – 3 (przy starcie co najmniej 8 zawodników w danej konkurencji),
 • Mistrzostwa Polski Juniorów – miejsca 1 – 3 (przy starcie co najmniej 8 zawodników w danej konkurencji),
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży – miejsca 1 – 3 (przy starcie co najmniej 8 zawodników w danej konkurencji),

d) inni zawodnicy, którzy nie spełniają powyższych warunków, ale uzyskali      rekomendację pzs i pozytywną opinię Zespołu, za zgodą Dyrektora DSW.

Zawodnicy objęci szkoleniem muszą posiadać: 

 • licencję właściwego pzs lub inny dokument potwierdzający uczestnictwo zawodnika we współzawodnictwie sportowym, organizowanym przez dany pzs,
 • aktualne lekarskie orzeczenie o zdolności do uprawniania danego sportu,
 • nr PESEL zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r. poz. 1382).