WOJSKOWA FEDERACJA SPORTU - ul. 11 Listopada 17/19 klatka 1 lok. 106, 03-446 Warszawa

(22) 618 69 08 wfs-biuro@wp.pl

Krajowy Zjazd Delegatów

23 marca 2020 roku

Delegaci na Krajowy Zjazd

Wojskowej Federacji Sportu

Szanowni Państwo,

W związku z odwołaniem Krajowego Zjazdu Delegatów planowanego na  25 marca 2020 roku, Prezydium Zarządu Wojskowej Federacji Sportu, mając na względzie sytuację związaną z zagrożeniem epidemiologicznym oraz  uwzględniając obowiązujące decyzje władz państwowych i innych organów decyzyjnych, proponuje przyjęcie wariantu korespondencyjnego przeprowadzenia Krajowego Zjazdu WFS.  Forma ta zapewni warunki  pozwalające na wykonanie obowiązków sprawozdawczych wobec organów państwowych. Tym samym  Kierownictwo Federacji otrzyma od Państwa uprawnienia  do podejmowania działań organizacyjnych i planistycznych, które pozwolą na przygotowanie i bieżącą realizację zadań statutowych i programowych, w tym realizację programu Wojskowe Centra Szkolenia Sportowego oraz zadań sportu powszechnego.

W celu sprawnego przeprowadzenia Krajowego Zjazdu Delegatów metodą korespondencyjną   przesyłam  w załączeniu dokumenty sprawozdawcze .

Szanowni Państwo Delegaci proszę o analizę i ocenę treści przesłanych materiałów , a uwagi i wnioski każdego z Was ujmijcie w  imiennej  karcie  delegata . Potraktujcie  „Kartę Delegata”  jako elementem „platformy do dyskusji” nad poszczególnymi sprawozdaniami, a także możliwością przedstawienia własnych wniosków i propozycji. Przekazane przez Delegatów uwagi, wnioski i propozycje zostaną ujęte w dokumentach sprawozdawczych Zjazdu.

Dzisiaj określenie czasu trwania stanu zagrożenia epidemiologicznego oraz stopnia kolejnych ograniczeń, nakazów i zakazów jest  trudne do określenia, a WFS  powinna  realizować swoje zadania.

 

                                                                   Ze sportowym pozdrowieniem

                                    Prezes Wojskowej Federacji Sportu  gen. broni (w st. sp.) dr Lech Konopka

12 marca 2020 roku

Delegaci na Krajowy Zjazd

Wojskowej Federacji Sportu

 Szanowni Państwo

Mając na względzie wyjątkową sytuację związaną z realnym zagrożeniem epidemiologicznym, w związku z ogłoszeniem w dniu wczorajszym przez WHO stanu pandemii oraz podjętymi już  decyzjami władz państwowych i samorządowych dotyczących ograniczenia zagrożenia epidemicznego na terenie kraju, Prezydium Zarządu Wojskowej Federacji Sportu odwołuje planowany na dzień 25.03.2020 roku Krajowy Zjazd Delegatów.

Zalecając wdrażanie rozporządzeń i zaleceń związanych ze stanem zagrożenia epidemiologicznego w Polsce informuję jednocześnie, że Biuro Zarządu Federacji rozwiązuje na bieżąco problemy w dotychczas obowiązującym trybie na rzecz bieżących i planowanych zadań statutowych w 2020 roku.

Informację o przyjętych rozwiązaniach organizacyjnych oraz o terminie i sposobie ich realizacji Delegaci na Krajowy Zjazd otrzymają w odrębnym trybie.

 

                                                                                           Ze sportowym pozdrowieniem                                                                                                                                     

                                                                                                       Prezes WFS

                                                                                      gen. broni (w st. sp.) dr Lech Konopka

 

 

24 lutego 2020 roku

Prezes Wojskowej Federacji Sportu gen. broni (w st. sp.) dr Lech Konopka zaprosił delegatów związków, klubów i stowarzyszeń do wzięcia udziału w Sprawozdawczym Krajowym Zjeździe Delegatów Wojskowej Federacji Sportu, który odbędzie się w dniu 25.03.2020 roku w sali konferencyjnej w Warszawie przy ul. 11 Listopada 17/19.

Planowany PORZĄDEK  OBRAD KZD przewiduje:

 1. Otwarcie Krajowego Zjazdu Delegatów – powitanie gości i delegatów.
 2. Wybór  Przewodniczącego Krajowego Zjazdu Delegatów.
 3. Przyjęcie  Porządku  i  Regulaminu Obrad  Krajowego Zjazdu Delegatów.
 4. Wybór  Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej oraz Uchwał  i  Wniosków.
 5. Sprawozdanie Zarządu Wojskowej Federacji Sportu z działalności w 2019 roku.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 7. Dyskusja.
 8. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
 9. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Wojskowej Federacji Sportu.
 10. Przedstawienie projektu Uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów.
 11. Podjęcie Uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów.
 12. Wystąpienie Prezesa Wojskowej Federacji Sportu.
 13. Zamknięcie obrad Krajowego Zjazdu Delegatów.