WOJSKOWA FEDERACJA SPORTU - ul. 11 Listopada 17/19 klatka 1 lok. 106, 03-446 Warszawa

(22) 618 69 08 wfs-biuro@wp.pl

Krajowy Zjazd Delegatów

 W dniu 21 marca 2018 roku odbył się Sprawozdawczo-Wyborczy Krajowy Zjazd Delegatów Wojskowej Federacji Sportu, podczas którego dokonano podsumowania działalności Federacji w latach 2014-2017, dokonano wyboru władz Federacji oraz oceniono pracę Zarządu. W obradach uczestniczyło 30 delegatów w Wojskowych Klubów Sportowych i stowarzyszeń – członków Wojskowej Federacji Sportu.

                                                              PORZĄDEK OBRAD I PRZEBIEG
                       KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW WOJSKOWEJ FEDERACJI SPORTU

 1. Otwarcie Krajowego Zjazdu Delegatów – powitanie gości i delegatów.
 2. Wybór Przewodniczącego Krajowego Zjazdu Delegatów.
 3. Przyjęcie Porządku  i  Regulaminu Obrad Krajowego Zjazdu Delegatów.
 4. Wybór Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej oraz Uchwał  i  Wniosków.
 5. Sprawozdanie Zarządu Wojskowej Federacji Sportu z działalności w latach 2014÷2017
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 7. Dyskusja
 8. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
 9. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Wojskowej Federacji Sportu.
 10. Wybór Prezesa Wojskowej Federacji Sportu.
 11. Wybory Zarządu Wojskowej Federacji Sportu i Komisji Rewizyjnej.
 12. Przedstawienie projektu Uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów.
 13. Podjęcie uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów.
 14. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej – ogłoszenie wyników wyborów.
 15. Wystąpienie Prezesa Wojskowej Federacji Sportu.
 16. Zamknięcie obrad Krajowego Zjazdu Delegatów

Prezes WFS p. Lech Konopka witając uczestników Krajowego Zjazdu poinformował delegatów, iż Zjazd jest poświęcony podsumowaniu ostatniego, czteroletniego okresu działalności Zarządu Wojskowej Federacji Sportu, przedstawieniu sprawozdania Zarządu Federacji za 2017 rok, dokonaniu wyboru nowych władz Federacji oraz przedstawieniu perspektyw działania WFS w 2018 roku. Obradom przewodniczył P. Dariusz Sapiejka, wiceprezes ds. sportowych WKS Flota Gdynia.

Do prac w poszczególnych Komisjach powołani zostali:

Do Komisji Mandatowej:

 • Kalikst Sobczyński,
 • Grzegorz Śledziński,
 • Daniel Kowalski.

Do Komisji Skrutacyjnej:

 • Zbigniew Stankiewicz,
 • Krzysztof Lewicki,
 • Robert Banach.

Do Komisji Uchwał i Wniosków:

 • Arkadiusz Sobieraj,
 • Andrzej Stępień,
 • Waldemar Gospodarek.

Prezes WFS, P gen. Konopka przedstawił Sprawozdanie Zarządu za czteroletni okres działalności, skupiając się głównie na zadaniach i problemach funkcjonowania Federacji w 2017 roku wskazując głównie na:

 • główne zadania Zarządu w latach 2014 ÷ 2017, w tym:

–   problematyka i ilość posiedzeń oraz podjętych uchwał,

–  program WCSS – monitorowanie, współpraca z klubami i związkami, algorytm podziału środków,

–   zadania i monitorowanie sportu powszechnego,

–   płaszczyzna współpracy z podmiotami MON w zakresie sportu wyczynowego i jego perspektyw w Sił Zbrojnych RP – konsultacje z przedstawicielami Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych,

–   zasoby finansowe Federacji – przyjmowanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych, ustalanie wysokości składek członkowskich dla poszczególnych klubów, związków i stowarzyszeń,

–  udział w konsultacjach i szkoleniach Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach sportu wyczynowego i powszechnego,

–   udział w organizacji Gali Sportu Wojskowego we współpracy z MON (do 2015 roku),

– współpraca z Komitetem Uczelni Mundurowych w zakresie organizacji  Mistrzostw Polski Uczelni Mundurowych.

 • kierunki działalności Federacji w latach 2014 ÷ 2017, w tym:

–   realizacja programu WCSS (wybrane elementy):

Struktura kosztów programu WCSS

koszty koszty w latach ogółem % całości
2014 2015 2016 2017
szkoleniowe 437345,97 407239,46 402453,52 413380,97 1660419,92 40,91%
wspomagania 471934,03 567040,54 501034,00 495899,03 2035907,60 50,16%
pośrednie 90720,00 90720,00 90140,89 90720,00 362300,89 8,93%
razem 1000000,00 1065000,00 993628,41 1000000,00 4058628,41 100,00%

Liczba zawodników programu WCSS

Wyszczególnienie liczba zawodników w latach ogółem % całości
2014 2015 2016 2017
strzelcy 31 12 46 35 124 21,53%
LA 24 17 51 46 138 23,96%
kajaki 13 13 18 22 66 11,46%
biathlon 12 7 12 12 43 7,47%
PC 11 7 21 16 55 9,55%
zapasy 10 8 13 13 44 7,64%
żeglarze 10 7 5 9 31 5,38%
pływanie 9 6 15 7 37 6,42%
tenis 4 7 3 2 16 2,78%
judo 3 5 4 3 15 2,60%
wiosła 0 1 1 2 4 0,69%
boks 0 0 2 1 3 0,52%
bobsleje 0 0 0 0 0 0,00%
razem 127 90 191 168 576 100,00%
                                                          Wielkość finansowego wsparcia WCSS
Wyszczególnienie kwota ogółem % całości
2014 2015 2016 2017
WCSS Bydgoszcz 269400,00 325400,00 352000,00 352070,00 1298870,00 31,95%
WCSS Gdynia 142100,00 139100,00 79250,00 107400,00 467850,00 11,51%
WCSS Kraków 43400,00 44450,00 49100,00 41000,00 177950,00 4,38%
WCSS Poznań 52400,00 65200,00 44600,00 41000,00 203200,00 5,00%
WCSS Warszawa 5000,00 46450,00 48000,00 41000,00 140450,00 3,46%
WCSS Wrocław 256900,00 228800,00 223700,00 208830,00 918230,00 22,59%
WCSS Zakopane 81800,00 68600,00 56350,00 61500,00 268250,00 6,60%
Koszty obsługi 149000,00 147000,00 147000,00 147200,00 590200,00 14,52%
razem 1000000,00 1065000,00 1000000,00 1000000,00 4065000,00 100,00%

Kolejne problemy:

– realizacja zadań sportu powszechnego; –  wypracowanie i zajęcie stanowiska w sprawie perspektyw sportu wyczynowego w Siłach Zbrojnych RP,-   uzyskanie statusu członka Polskiego Komitetu Olimpijskiego; –   organizowanie spotkań i konsultacji z władzami sportowymi (MSiT, MON); –   udział w pracach Kapituły Polski Zbrojnej przy wyborze najpopularniejszych sportowców w Wojsku Polskim; –   opracowanie i wydanie historii Federacji: Wojskowa Federacja Sportu 1996-2016,

 • osiągnięcia wojskowych klubów i związków sportowych w systemie sportu młodzieżowego MSiT w Polsce,

 

2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok
Miejsce Punkty Miejsce Punkty Miejsce Punkty Miejsce Punkty
CWZS Zawisza Bydgoszcz 1 1857,01 1 2373,9 1 2318 1 2326,5
WKS Śląsk Wrocław 2 1764,48 2 1813,4 2 1655,8 4 1538,01
WKS Wawel Kraków 29 440,32 31 451,17 36 421,5 31 437,84
BKS WP Kościelisko 37 390,51 41 386,5 41 419,5 46 379,82
WKS Grunwald Poznań 40 386,66 155 172,14 118 199 118 195,5
CWKS Legia Waszawa (strz) 84 253,5 68 283,5 63 296,5 236 133,5
WKS Flota Gdynia 91 237 51 358,5 65 292,5 81 245,5
UKJ ASzWoj Warszawa 474 79 668 59 1023 37 592 67
AZS WAT Warszawa 1316 24,5 1854 13,5 2430 7,5
WKS Oleśniczanka Oleśnica 1833 13 1408 22 960 40,5 881 46
Liczba klasyfikowanych klubów 3371 3372 3474 3686

 

 • efekty szkoleniowe programu WCSS na przykładzie udziału zawodników w Mistrzostwach Polski oraz w reprezentacji Polski na arenach międzynarodowych,
 • laureaci nagrody Herkules Roku – Dariusz Bednarek, laureat nagrody Herkules ‘2017,
 • nagroda Prezydenta RP z okazji obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości – Józef Lisowski, laureat nagrody Prezydenta RP,
 • propozycje planu działania Zarządu WFS w 2018 roku, w tym:

–   zadania i przedsięwzięcia,

–   założenia planu finansowego,

–   planowana liczba uczestników programu WCSS,

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, p. Marek Królikowski przedstawił Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Wojskowej Federacji Sportu za działalność w 2017 roku.

W dyskusji odnoszono się do problematyki potrzeb i możliwości współpracy wojskowych klubów i związków sportowych z zespołami sportowymi MON. Wskazano na na nowe projekty, mające w swoim zamyśle stworzenie warunków (strukturalnych i organizacyjnych) stanowiących podstawy funkcjonowania sportu w Siłach Zbrojnych RP. Podkreślano jednoczesnie, że projekt powołania (powstania) nowej struktury w łonie MON znajduje się ciągle w fazie wstępnej i nie znajduje oddźwięku w strukturach decyzyjnych. Niepokojąca jest również w ocenie uczestników Zjazdu polityka dot. gier zespołowych, zmierzająca wręcz do ich degradacji. Według tej “polityki” lepszym i większym sukcesem jest zdobycie dziesięciu medali w dyscyplinach (sportach) indywidualnych, niż jednego medalu przez drużynę w grach zespołowych.

Odnosząc się do złożonej problematyki funkcjonowania Wojskowej Federacji Sportu podkreślano m.in. fakt, że członkowie Zarządu wykonują swoje obowiązki społecznie, na zasadzie wolontariatu – nawet bez zwrotu kosztów przejazdu np. na posiedzenia Zarządu, czy też udziału w realizacji innych zadań.

Ważnym wydarzeniem w historii Wojskowej Federacji Sportu było uzyskanie statusu członka Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Federacja zgodnie z nowymi już zasadami w dniu 9 lutego 2015 roku złożyła kolejny wniosek, w którym szczególnie zostało podkreślone, że Federacja „…..spełnia warunki ubiegania się o członkostwo w Polskim Komitecie Olimpijskim jako osoba prawna nie działająca w celach zarobkowych. Federacja jest związana z ruchem olimpijskim w związku z realizacją szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w ramach programu WCSS – tym samym przyczyniając się do rozwoju sportu olimpijskiego, a także propagując idee olimpijskie w środowiskach służb mundurowych poprzez swoich członków, jakimi są stowarzyszenia i organizacje sportowe.Wyrażona została również nadzieja, że „…..przynależność Wojskowej Federacji Sportu do Polskiego Komitetu Olimpijskiego przyczyni się do zintensyfikowania działań na rzecz krzewienia idei olimpijskich w środowiskach mundurowych”. W odpowiedzi Polski Komitet Olimpijski poinformował o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego, na które został zaproszony Pan Gen. Lech Konopka. Podczas tego Zgromadzenia Wojskowa Federacja Sportu została przyjęta w poczet członków zwyczajnych PKOl i od tego momentu systematycznie uczestniczy w pracach PKOl.

Zjazd polecił również wysłanie informacji do Kancelarii Prezydenta RP dot. wyróżnienia P. Józefa Lisowskiego Pucharem Prezydenta RP „ w uznaniu wybitnych osiągnięć sportowych w roku stulecia odzyskania niepodległości”, a także przygotowanie pisma do Przewodniczącego Komisji Sejmowej informującego o wyborze nowych władz Federacji oraz gotowości udziału (tradycyjnego) w pracach Komisji.

Po wysłuchaniu Sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz wniosku wynikającego ze sprawozdania W głosowaniu jawnym Krajowy Zjazd Delegatów jednogłośnie udzielił absolutorium Zarządowi Wojskowej Federacji Sportu za 2017 rok.

W  bezpośrednich wyborach Prezesa Wojskowej Federacji Sportu jako kandydat na tę funkcję zgłoszony został Pan gen. Lech Konopka, który wyraził na to zgodę. W głosowaniu jawnym Krajowy Zjazd Delegatów jednogłośnie wybrał na stanowisko Prezesa Wojskowej Federacji Sportu Pana gen. Broni Lecha Konopkę.

W wyborach do Zarządu Delegaci KZD postanowili zagłosować na (w kolejności alfabetycznej) :

 • Dariusza Bednarka,
 • Jana Falkowskiego.
 • Janusza Pilcha,
 • Dariusza Sapiejkę,
 • Arkadiusza Sobieraja,
 • Józefa Staszela,
 • Edwarda Stawiarza,
 • Krzysztofa Szopińskiego.

natomiast w wyborach do Komisji Rewizyjnej Delegaci KZD zagłosowali na: Marka Królikowskiego, Andrzeja Szałka, Waldemara Gospodarka,

W podsumowaniu obrad Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków p. Arkadiusz Sobieraj przedstawił projekt uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów, w której ujęte zostały wnioski i postulaty wynikające z dyskusji dot. zasadniczych kwestii składających się na ostateczny kształt Uchwał

                                                                                   UCHWAŁA

                     Krajowego Zjazdu Delegatów Wojskowej Federacji Sportu z dnia 21.03.2018 r.

Delegaci Krajowego Zjazdu Wojskowej Federacji Sportu po wysłuchaniu:

 • Sprawozdania Zarządu z działalności Wojskowej Federacji Sportu w 2017 roku,
 • Sprawozdania Komisji Rewizyjnej z oceny działalności Wojskowej Federacji Sportu za 2017 rok,
 • Regulaminu Krajowego Zjazdu Wojskowej Federacji Sportu,
 • Dyskusji nad wyżej wymienionymi dokumentami i sprawami bieżącymi,

UCHWALAJĄ:

Krajowy Zjazd Delegatów udzielił absolutorium Zarządowi WFS za rok 2017.

W zakresie działalności statutowej:

Zobowiązuje Zarząd i wszystkich członków Federacji do:

– kontynuowania działań na rzecz krzewienia kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży, środowiska wojskowego oraz środowisk wszystkich regionów kraju współpracujących z organizacjami i stowarzyszeniami – członkami WFS;

– dalszego propagowania sportu, w tym w szczególności dyscyplin o charakterze obronnym,

– organizowania i udziału w imprezach sportowych i rekreacyjnych;

– zwiększenia aktywności członków organizacji i stowarzyszeń w działalności statutowej Wojskowej Federacji Sportu;

– poszerzania współpracy z klubami sportowymi, szkołami, urzędami państwowymi i samorządowymi oraz innymi strukturami zajmującymi się kulturą fizyczną;

– poszukiwanie sponsorów wspierających działalność  WFS;

– kontynuowanie działań na rzecz zwiększenia współpracy z z Ministerstwem Sportu i Turystyki, Ministerstwem Obrony Narodowej oraz Polskimi Związkami Sportowymi.

Krajowy Zjazd Delegatów Wojskowej Federacji Sportu zobowiązuje Członków Federacji do przekazywania aktualnych osiągnięć sportowych na stronę internetową WFS.

Krajowy Zjazd Delegatów Wojskowej Federacji Sportu zgodnie z § 15 Statutu WFS zobowiązuje Zarząd Federacji do wykreślenia z członkostwa stowarzyszenie, które po dwukrotnym upomnieniu nie ureguluje składek członkowskich.

Krajowy Zjazd Delegatów Wojskowej Federacji Sportu zobowiązuje Zarząd Federacji, Komisję Rewizyjną i wszystkich członków Federacji do realizacji niniejszej Uchwały.