WOJSKOWA FEDERACJA SPORTU - ul. 11 Listopada 17/19 klatka 1 lok. 106, 03-446 Warszawa

(22) 618 69 08 wfs-biuro@wp.pl

Krajowy Zjazd Delegatów

                  Zgodnie z wcześniejszymi informacjami 27 marca 2019 roku w siedzibie Wojskowej Federacji Sportu w Warszawie odbył się kolejny Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Delegatów, w którym uczestniczyło 22 przedstawicieli związków, klubów i stowarzyszeń sportowych, członków Federacji. Uczestników Zjazdu powitał tradycyjnie Prezes Wojskowej Federacji Sportu, Pan gen. broni (r) Lech Konopka, przedstawiając zasadniczy cel Zjazdu oraz jego podstawowe założenia. Przy tej okazji P. gen. Konopka przedstawił dwie osoby, które w szczególny sposób wyróżniły się przy realizacji zadań programu Wojskowe Centra Szkolenia Sportowego (WCSS) w minionym roku: dyrektora i główną księgową WKS Flota Gdynia, pp. Andrzeja Stępnia i Lilianę Olechnicką. Dzięki ich efektywnej i twórczej pracy WKS Flota jako pierwszy z klubów uczestniczących w programie WCSS rozliczył dotację bez żadnych uwag.

Obradom KZD przewodniczył kmdr por. (r.) Dariusz Sapiejka, Prezes KS ISKRA Gdynia, który na wstępie przedstawił proponowany porządek obrad, a następnie projekt regulaminu obrad. Uczestnicy Zjazdu zaakceptowali przedstawione propozycje nie wnosząc do nich żadnych poprawek.      Z kolei po dokonaniu wyboru Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków P. Sapiejka oddał głos Prezesowi WFS, P. gen. Konopce, który przedstawił sprawozdanie Zarządu z realizacji zadań Federacji w 2018 roku. W sprawozdaniu tym P. gen. Konopka przedstawił m,in.:

Główne  zadania Zarządu  WFS  w roku  2018

W 2018 roku Zarząd Federacji odbył 5 posiedzeń, w trakcie których podjęto uchwały i działania realizując cele statutowe i uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów.

Treść uchwał i działań dotyczyła m.in.:

 1. Ukonstytuowanie się Zarządu i Komisji Rewizyjnej: „ Po wyborach podczas KZD w dniu 21 marca 2018 roku;
 2. Program WCSS: „ Powierzenie klubom i związkom realizacji programu WCSS; „ Weryfikacja kandydatów i przyjęcie algorytmu podziału środków finansowych na program WCSS 2018; „ Opracowanie programu WCSS; „ Monitorowanie prawidłowości realizacji zadań programu WCSS.
 3. Sport powszechny „ Wystąpienie do MSiT o przyznanie dotacji; „ Opracowanie założeń programu STRZELECKI TALENT.
 4. Sport wyczynowy w siłach zbrojnych „ Konsultacje podczas posiedzeń Zarządu WFS w sprawie perspektyw rozwoju sportu wyczynowego w Siłach Zbrojnych RP z udziałem przedstawicielii Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Szefa Sztabu Generalnego WP.
 5. Finanse WFS „ Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, w tym bilansu oraz rachunku zysków i strat WFS; przyjęcie wysokości finansowej składek członkowskich
 6. Współpraca z MSiT „ Spotkania z przedstawicielami Departamentu Sportu Wyczynowego i Departamentu Sportu dla Wszystkich (program WCSS i Sport Powszechny).
 7. Współpraca z MON „ Uczestnictwo w Gali Sportu (od 2016 roku).

8.  Komitet Uczelni Mudnurowych: Kontynuacja współpracy w zakresie organizacji MP Uczelni Mundurowych

Przyjęte  główne  kierunki  działalności Federacji w  2018 roku

 1. Realizacja programu „Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w Wojskowych Centrach Szkolenia Sportowego” obejmującego członków kadr narodowych dyscyplin olimpijskich w wojskowych oraz cywilno-wojskowych klubach i stowarzyszeniach sportowych Federacji z dotacji MSiT;
 2. 2. Organizacja i dofinansowanie imprez i przedsięwzięć o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym w ramach sportu powszechnego z dotacji MSiT;
 3. 3. Udział w pracach władz Polskiego Komitetu Olimpijskiego;
 4. 4. Coroczne wyróżnienia Herkules dla najlepszych zawodników, trenerów, działaczy i menadżerów sportowych;
 5. 5. Zajęcie stanowiska w sprawie perspektyw sportu wyczynowego w Siłach Zbrojnych RP
 6. 6. Organizowanie spotkań z władzami sportowymi (MSiT, MON)
 7. 7. Udział w pracach Kapituły Polski Zbrojnej przy wyborze najpopularniejszych sportowców w WP.
 8. Wydanie opracowania historii Federacji pt. „Wojskowa Federacja Sportu 1996-2016”.

 

Założenia Programowe Wojskowych Centrów Szkolenia Sportowego w 2018 roku

 1. Cel główny:

Przygotowanie sportowców do reprezentowania kraju we współzawodnictwie międzynarodowym na cywilnych i wojskowych zawodach sportowych, w tym:

Cele Bliższe:

 1. Przygotowanie do Mistrzostw Świata Seniorów, Młodzieżowych Mistrzostw Świata, Akademickich Mistrzostw Świata oraz II Olimpijskich Igrzysk Młodzieżowych w dyscyplinach: biathlon; kajakarstwo; lekkoatletyka; pływanie; podnoszenie ciężarów; strzelectwo; wioślarstwo; zapasy, żeglarstwo.
 2. Przygotowanie do Światowych Wojskowych Igrzysk Sportowych ‘2018 w biathlonie.
 3. Przygotowanie do Mistrzostw Europy i Mistrzostw Polski we wszystkich kategoriach wiekowych w następujących dyscyplinach:  biathlon; boks, bobsleje, gimnastyka  judo; kajakarstwo; lekkoatletyka; pływanie; podnoszenie ciężarów; strzelectwo; wioślarstwo; zapasy, żeglarstwo.

Cele dalsze:

 1. Przygotowanie do Igrzysk Olimpijskich letnich ‘2020 w następujących dyscyplinach: boks, gimnastyka sportowa, judo; kajakarstwo; lekkoatletyka; pływanie; podnoszenie ciężarów; strzelectwo; wioślarstwo; zapasy, żeglarstwo.
 2. Przygotowanie do Igrzysk Olimpijskich zimowych ‘2022 w biathlonie;

W 2018 roku programem WCSS objętych zostało 159 zawodników i zawodniczek w 14 dyscyplinach sportowych, reprezentujących:

 • sporty zimowe: biathlon – 12 osób, bobsleje – 1 osoba
 • sporty letnie (i halowe): boks – 2 osoby, gimnastyka sportowa – 3, judo – 11, kajakarstwo – 21; lekkoatletyka – 37, pływanie – 12, podnoszenie ciężarów – 8, strzelectwo sportowe – 34, tenis ziemny – 3, wioślarstwo 1, zapasy – 6, żeglarstwo – 8.

Prezentując zasadnicze elementy sprawozdania finansowego P. gen. Konopka przedstawił:

 • podstawowe założenia polityki finansowej Federacji,
 • strukturę przychodów i kosztów Federacji;
 • zasadnicze elementy finansowania programu WCSS,
 • koszty funkcjonowania biura i Zarządu Federacji.

Sezon 2018 – Efekty szkoleniowe – udział  uczestników  programu  WCSS w  startach Reprezentacji  Polski  w  zawodach mistrzowskich.

 1. Zdobycze medalowe w Mistrzostwach Świata: 2 medale brązowe
 2. Zdobycze medalowe w Akademickich Mistrzostwach Świata: 4 medale złote, 3 medale srebrne, 1 medal brązowy
 3. Zdobycze medalowe w Światowych Igrzyskach CISM: 2 medale srebrne, 1 medal brązowy
 4. Zdobycze medalowe w Mistrzostwach Europy: 5 medali srebrnych, 2 medale brązowe
 5. Zdobycze medalowe w Młodzieżowych Mistrzostwach Europy: 1 medal złoty
 6. Zdobycze medalowe w Mistrzostwach Świata Juniorów: 3 medale srebrne
 7. Zdobycze medalowe w Mistrzostwach Europy Juniorów: 3 medale brązowe
 8. Zdobycze medalowe w Mistrzostwach Świata Juniorów Młodszych: 1 medal brązowy

W tym m.in.:

 • Helena Wiśniewska brązowy medal      MŚ seniorów  kajaki           CWZS Zawisza Bydgoszcz
 • Jakob Rodziewicz    złoty medal     ME młodzieżowe żeglarstwo   WKS Flota Gdynia
 • Joanna Jakieła        srebrny medal       MŚ juniorów biathlon        BKS WP Kościelisko
 • Wojciech Skorusa    srebrny medal       MŚ juniorów biathlon        BKS WP Kościelisko
 • Adrianna Sułek  brązowy  medal        MŚ  juniorów LA             CWZS Zawisza Bydgoszcz
 • Tymoteusz Zimny     srebrny medal         ME  juniorów  LA            WKS Śląsk Wrocław
 • Wółczyńska Aleksandra  brązowy medal   ME  juniorów  zapasy     WKS Grunwald Poznań

Laureat nagrody Herkules w 2018 roku – Mjr Wiesław Krzysztof Czapiewski – trener lekkiej atletyki.

W młodości uprawiał lekkoatletykę jako zawodnik Zawiszy Bydgoszcz, a następnie podjął pracę szkoleniowca w swoim klubie.  Został trenerem lekkoatletów Sebastiana Chmary, Artura Kohutka, Dominika Bochenka, Pawła Wojciechowskiego oraz swojego syna Szymona Czapiewskiego. Jest wychowawcą wielu medalistów mistrzostw świata, Europy i Polski we wszystkich kategoriach wiekowych w różnych konkurencjach lekkoatletycznych. W ubiegłym roku jego wychowanka Adrianna Sułek zdobyła brązowy medal na mistrzostwach świata juniorów w siedmioboju. Przez całą karierę zawodniczą i trenerską mjr Czapiewski związany z Zawiszą Bydgoszcz.

P1180293

                                       Prezes WFS P. gen. Lech Konopka wręcza nagrodę HERKULES ‚2018 p. mjr. Wiesławowi Czapiewskiemu 

W kolejnym etapie obrad Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Przewodniczacy, P. Marek Królikowski, wskazując m.in. na:

 • stałe uczestnictwo Komisji w posiedzeniach Zarządu i bieżące śledzenie realizacji zadań statutowych Federacji;
 • ocenę działalności statutowej WFS, w tym dofinansowanie programu WCSS, finansowe wsparcie ze strony AMW; nP. Królikowski podkreślił, że dotacja z MSiT została w pełni wykorzystana zgodnie z planowanymi zadaniami;
 • opłacanie składek członkowskich i sytuację materialną niektórych związków i stowarzyszeń;
 • działalność finansowo-księgowa biura Federacji.

Na podstawie § 29 ust. 1 Statutu Wojskowej Federacji Sportu Komisja Rewizyjna przedstawiła wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Wojskowej Federacji Sportu za wykonanie zadań w 2018 r.

W dyskusji nad przedstawionymi sprawozdaniami poruszone zostały bieżące problemy realizacji zadań przez Federację oraz perspektywy sportu wyczynowego i powszechnego w świetle przewidywanych zmian systemowych i strukturalnych. Głos zabierali m.in. pp. Tomasz Kwiecień, Prezes Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, Janusz Pilch, Dytektor WKS Śląsk Wrocław, Jan Falkowski, skarbnik WFS. Podsumowując dyskusję P. gen. Konopka wskazał na obiektywne przyczyny występujących niedociągnięć w pracy Zarządu i biura zapewniając, że uwagi i sugestie ze strony delegatów będą uwzględnione w dalszej pracy.

Kolejnym etapem obrad było przedstawienie protokołów:

 1. Komisji mandatowej – przez jej Przewodniczącego, P. ppłk. (r) Dariusza Bednarka, Wiceprezesa CWZS Zawisza Bydgoszcz; Komisja stwierdziła, że w Krajowym Zjeździe Delegatów WFS uczestniczy 22 delegatów, co stanowi 73,33 % uprawnionych do głosowania.
 2. Komisji Uchwał i Wniosków – przez jej Przewodniczącego, P. mjr. Cezarego Młynarczyka, Dyrektora WKS Grunwald Poznań, który przedstawił projekt Uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów Wojskowej Federacji Sportu.

Po krótkiej dyskusji i wyjaśnieniu niektórych zagadnień ujętych w projekcie Uchwały Krajowego Zjazdu delegatów uczestnicy obrad przyjęli jednogłośnie jej treść:

Uchwała Krajowego Zjazdu Delegatów Wojskowej Federacji Sportu

 z dnia 27.03.2019 r.

Delegaci Krajowego Zjazdu Wojskowej Federacji Sportu po wysłuchaniu:

 • Sprawozdania Zarządu z działalności Wojskowej Federacji Sportu w 2018 roku,
 • Sprawozdania finansowego Wojskowej Federacji Sportu za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
 • Sprawozdania Komisji Rewizyjnej z oceny działalności Wojskowej Federacji Sportu za 2018 rok,
 • Dyskusji nad wyżej wymienionymi dokumentami i sprawami bieżącymi,

UCHWALAJĄ:

Krajowy Zjazd Delegatów udzielił absolutorium Zarządowi WFS za rok 2018 zatwierdzając sprawozdanie finansowe i merytoryczne Federacji z działalności w 2018 roku.

W zakresie działalności statutowej:

Zobowiązuje Zarząd i wszystkich członków Federacji do:

– kontynuowania działań na rzecz krzewienia kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży, środowiska wojskowego oraz środowisk wszystkich regionów kraju współpracujących z organizacjami i stowarzyszeniami – członkami WFS;

– propagowania sportu idei olimpijskich szczególnie w środowisku dzieci i młodzieży, a także dyscyplin o charakterze obronnym,

– organizowania i udziału w imprezach sportowych i rekreacyjnych;

– poszerzania współpracy z polskimi związkami sportowymi, klubami i stowarzyszeniami sportowymi, szkołami, urzędami państwowymi i samorządowymi oraz innymi strukturami zajmującymi się kulturą fizyczną;

– poszukiwanie sponsorów wspierających działalność  WFS;

– kontynuowanie działań na rzecz zwiększenia współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, Ministerstwem Obrony Narodowej oraz Polskimi Związkami Sportowymi.

Krajowy Zjazd Delegatów zatwierdza plan zamierzeń oraz projekt budżetu WFS na rok 2019.

Krajowy Zjazd Delegatów zgodnie z § 15 Statutu WFS zobowiązuje Zarząd Federacji do wykreślenia z członkostwa stowarzyszenie, które po dwukrotnym upomnieniu nie ureguluje składek członkowskich.

Krajowy Zjazd Delegatów Wojskowej Federacji Sportu zobowiązuje Zarząd Federacji, Komisję Rewizyjną i wszystkich członków Federacji do realizacji niniejszej Uchwały.

W dalszej części obrad Prezes WFS, P. gen. Konopka przedstawił zamierzenia Federacji na 2019 rok, w tym propozycje planu działania Zarządu, założenia Planu Finansowego, założenia programowe i organizacyjne oraz strukturę kosztów programu WCSS.

W ramach planu działania Zarządu do zasadniczych zadań/przedsięwzięć zaliczając:

 1. Prowadzenie szkoleń i konsultacji w ramach programu WCSS
 2. Dofinansowanie imprez i przedsięwzięć sportowych i rekreacyjno-sportowych.
 3. Pomoc organizacyjna i finansowa na rzecz zgrupowań młodzieży uzdolnionej sportowo.
 4. Obsługa bieżąca zadań zleconych przez MSiT, w tym opracowanie sprawozdań merytorycznych i finansowych z realizacji zadań bieżących.
 5. Udział pracowników Biura WFS w szkoleniu organizowanym przez MSiT.
 6. Szkolenie i doszkalanie kadry trenerskiej i instruktorskiej w ramach programu WCSS.
 7. Kontrole merytoryczne i finansowo-księgowe w ramach programu WCSS.
 8. Przygotowanie merytoryczne i organizacyjne posiedzeń Zarządu.
 9. Działanie na rzecz pozyskiwania sponsorów i darczyńców dla potrzeb działalności statutowej Federacji.
 10. Utrzymywanie stałych kontaktów roboczych z DG SZ oraz Szt. Gen. WP

W ramach planu finansowego Federacji określając:

 1. Planowane przychody na działalność operacyjną Federacji, w tym środki z tytułu opłaty składek członkowskich oraz dotacji MSiT, MON i sponsorów.
 2. Planowane przychody na działalność statutową Federacji, w tym środki z tytułu realizacji przedsięwzięć statutowych, państwowych zadań zleconych MON i MSiT oraz realizacji programu WCSS.
 3. Przewidywane koszty z tytułu realizacji zadań zleconych, programu WCSS oraz bieżących kosztów funkcjonowania Biura Federacji, w tym płace i wynagrodzenia.
 4. Wynikającą z przedstawionych przychodów i kosztów rezerwę finansowa na potrzeby statutowe.

Założenia Programowe Wojskowych Centrów Szkolenia Sportowego w 2019 roku

Cel główny – Przygotowanie sportowców do reprezentowania kraju we współzawodnictwie międzynarodowym na cywilnych i wojskowych zawodach sportowych, w tym:

 1. Przygotowanie do Mistrzostw Świata Seniorów, Młodzieżowych Mistrzostw Świata, Akademickich Mistrzostw Świata oraz II Olimpijskich Igrzysk Młodzieżowych w dyscyplinach: biathlon; gimnastyka sportowa; kajakarstwo; lekkoatletyka; pływanie; zapasy – 23 zawodników i zawodniczek.
 2. Przygotowanie do Mistrzostw Europy we wszystkich kategoriach wiekowych w następujących dyscyplinach: biathlon; boks, gimnastyka sportowa; kajakarstwo; lekkoatletyka; pływanie; podnoszenie ciężarów; strzelectwo; tenis ziemny; zapasy, żeglarstwo – 75 zawodników i zawodniczek.
 3. Przygotowanie do Mistrzostw Polski we wszystkich kategoriach wiekowych w następujących dyscyplinach: biathlon; boks, bobsleje, gimnastyka sportowa;  judo; kajakarstwo; lekkoatletyka; pływanie; podnoszenie ciężarów; strzelectwo; tenis ziemny; wioślarstwo; zapasy, żeglarstwo – 168 zawodników.
 4. Cele dalsze:

Przygotowanie do Igrzysk Olimpijskich letnich ‘2020 w następujących dyscyplinach: boks, gimnastyka sportowa, judo; kajakarstwo; lekkoatletyka; pływanie; podnoszenie ciężarów; strzelectwo; wioślarstwo; zapasy, żeglarstwo.

Przygotowanie do Igrzysk Olimpijskich zimowych ‘2022 w biathlonie;

LICZBA ZAWODNIKÓW PLANOWANYCH DO SZKOLENIA W PROGRAMIE WSCC W 2019 ROKU

LP DYSCYPLINA WCSS Bydgoszcz WCSS Gdynia WCSS Kraków WCSS Poznań WCSS Warszawa WCSS Wrocław WCSS Zakopane RAZEM
1 Biathlon 10 10
2 Bobsleje 2 2
3 Boks 4 4
4 Gimnastyka sport. 5 5
5 Judo 5 4 3 12
6 Kajakarstwo 19 19
7 Lekka atletyka 23 9 3 8 43
8 Pływanie 18 18
9 Podnoszenie cięż. 5 1 6
10 Strzelectwo 7 2 1 3 4 6 23
11 Tenis ziemny 2 3 5
12 Wioślarstwo 2 2
13 Zapasy 4 7 11
14 Żeglarstwo 8 8
Razem 65 28 4 10 8 43 10 168