WOJSKOWA FEDERACJA SPORTU - ul. 11 Listopada 17/19 klatka 1 lok. 106, 03-446 Warszawa

(22) 618 69 08 wfs-biuro@wp.pl

Krajowy Zjazd Delegatów

 W dniu 29 marca 2017 roku odbył się Krajowy Zjazd Delegatów Wojskowej Federacji Sportu, podczas którego dokonano podsumowania działalności Federacji w 2016 roku, dokonano uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej oraz oceniono pracę Zarządu.

W obradach uczestniczyło 25 delegatów w Wojskowych Klubów Sportowych i stowarzyszeń – członków Wojskowej Federacji Sportu. Lista uczestników – w załączeniu.

                                                                            PORZĄDEK OBRAD
                              KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW WOJSKOWEJ FEDERACJI SPORTU

1.    Otwarcie Krajowego Zjazdu Delegatów – powitanie gości i delegatów.
2.    Wybór  Przewodniczącego Krajowego Zjazdu Delegatów.
3.    Przyjęcie  Porządku  i  Regulaminu Obrad Krajowego Zjazdu Delegatów.
4.    Wybór  Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej oraz Uchwał  i  Wniosków.
5.    Wystąpienie zaproszonych gości, wręczenie nagród i wyróżnień.
6.    Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
7.    Sprawozdanie Zarządu Wojskowej Federacji Sportu z działalności za 2016 r.
8.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
9.    Dyskusja.
10.    Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Federacji za 2016 r.
11.    Przedstawienie projektu Uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów.
12.    Podjęcie uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów.
13.    Zamknięcie obrad Krajowego Zjazdu Delegatów

Prezes WFS p. Lech Konopka witając uczestników Krajowego Zjazdu poinformował delegatów, iż Zjazd jest poświęcony podsumowaniu kolejnego etapu działalności Zarządu Wojskowej Federacji Sportu, przedstawieniu sprawozdania Zarządu Federacji za 2016 rok oraz perspektywie działania WFS w 2017 roku. P. Lech Konopka podziękował na wstępie za udział w obradach Zjazdu, a następnie zaproponował, by obradom przewodniczył p. Dariusz Sapiejka.
Delegaci nie wnieśli żadnych poprawek do porządku i regulaminu obrad.

Prezes WFS, P gen. Konopka przedstawił zawodniczkę CWZS Legia Warszawa Aleksandrę Jarmolińską, która została wyróżniona za wyjątkowe osiągnięcia sportowe podczas swojej kariery. P. Jarmolińska jest zawodniczką CWKS Legia Sekcja Strzelecka, która została zakwalifikowana do programu WCSS od początku jego funkcjonowania (od 2009 roku), należy do najlepszych zawodniczek świata w swojej specjalności (skeet), jest aktualną współrekordzistką świata, złotą medalistką Mistrzostw Europy Juniorów, srebrną medalistką Akademickich Mistrzostw Świata oraz uczestniczką Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro, gdzie zaprezentowała się najlepiej wśród reprezentantów Polski w strzelectwie sportowym. Jako jedna z nielicznych wybitnych sportowców potrafiła pogodzić uprawianie sportu z nauką, kontynuując obecnie naukę na studiach doktoranckich w trudnej dziedzinie nauki, jaką jest matematyka.

P. gen. Konopka podziękował również p. Jarosławowi Wołowiczowi za efektywną i twórczą współpracę w ciągu ostatnich kilku lat, wręczając wyróżnionym nagrody i pamiątkowe trofea.
P. gen. Konopka  poinformował również uczestników Zjazdu, że podczas zbliżającej się Gali Sportu Wojskowego specjalną nagrodą „Herkules ‘2016” na wniosek Kapituły zostanie wyróżniony kmdr ppor. Andrzej Stępień, Dyrektor WKS Flota Gdynia.

W dalszej części obrad p. Sapiejka oddał głos Prezesowi WFS, p. gen. Konopce , który zaprezentował główne zadania realizowane w  2016 roku w następującym układzie:
•    skład Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Biura Federacji;
•    poglądowy wykaz członków WFS (na mapie Polski);
•    główne kierunki działania Zarządu WFS w 2016 roku, w tym:
–  problematyka posiedzeń Zarządu i podejmowane uchwały,
–  program WCSS: monitorowanie prawidłowości realizacji programu, algorytm podziału środków finansowych dla potrzeb Programu WCSS,
–  perspektywy rozwoju sportu wyczynowego w Siłach Zbrojnych RP omawiane na wspólnym posiedzeniu przedstawicieli Dowództwa generalnego i  Sztabu Generalnego WP,
–  spotkania robocze z przedstawicielami Departamentu Sportu Wyczynowego i Sportu dla Wszystkich,
–  podjęcie współpracy z Komitetem Uczelni Mundurowych,
–  uzyskanie statusu członka PKOl,
–  udział w pracach Kapituły Polski Zbrojnej przy wyborze najpopularniejszych sportowców w WP.
•    pozycja klubów wojskowych i cywilno-wojskowych związków sportowych w systemie sportu młodzieżowego w Polsce;
•    wielkość wsparcia finansowego MSiT w sporcie wyczynowym i powszechnym;
•    efekty szkoleniowo-sportowe programu WCSS w 2016 roku;
•    osiągnięcia indywidualne zawodników programu WCSS w Mistrzostwach Polski;
•    w pracach Zarządu WFS systematycznie uczestniczył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, p. Marek Królikowski;
•    przygotowano i opracowano propozycje działania Zarządu w 2017 roku;
•    w 2016 r. z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizacje zadań zleconych WFS otrzymała: na sport powszechny – 135.000 zł, na sport wyczynowy – 1.000.000,00 zł;

Przewodniczący obrad p. Sapiejka przedstawił Prezesa Polskiego Związku Radioorientacji Sportowej, p. Włodzimierza Karczewskiego, który został powołany na to stanowisko na początku 2017 roku. Jednocześnie uczestnicy Zjazdu zostali poinformowani, że p. Karczewski został dokooptowany do składu Komisji Rewizyjnej w miejsce p. Zbigniewa Mądrzyńskiego, dotychczasowego Prezesa PZRS.

Przedstawiciel Komisji Rewizyjnej, p. Włodzimierz Karczewski – przedstawił Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Wojskowej Federacji Sportu za działalność w 2016 roku.

Po wysłuchaniu Sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz wniosku wynikającego ze sprawozdania (innych wniosków nie przedstawiono), Krajowy Zjazd Delegatów jednogłośnie udzielił absolutorium Zarządowi WFS za 2016 rok.

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków p. Arkadiusz Sobieraj przedstawił projekt uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów, w którego treści odzwierciedlono wnioski i postulaty wynikające ze swobodnej dyskusji podczas przerwy. Taki „nieplanowany” przebieg obrad pozwolił na zawarcie w Uchwale Krajowego Zjazdu Delegatów zasadniczych kwestii składających się na ostateczny kształt Uchwały.

                                  UCHWAŁA KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW WOJSKOWEJ FEDERACJI SPORTU
                                                                                                 Z DNIA 29.03.2017 R.
Delegaci Krajowego Zjazdu Wojskowej Federacji Sportu po wysłuchaniu:
•    Sprawozdania Zarządu z działalności Wojskowej Federacji Sportu w 2016 roku,
•    Sprawozdania finansowego Wojskowej Federacji Sportu za okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
•    Sprawozdania Komisji Rewizyjnej z oceny działalności Wojskowej Federacji Sportu za 2016 rok,
•    Dyskusji nad wyżej wymienionymi dokumentami i sprawami bieżącymi,
UCHWALAJĄ:
I.    Krajowy Zjazd Delegatów udzielił absolutorium Zarządowi WFS za rok 2016 zatwierdzając sprawozdanie finansowe merytoryczne WFS z działalności w 2016 roku.
II.    W zakresie działalności statutowej:
Zobowiązuje Zarząd i wszystkich członków Federacji do:
– kontynuowania działań na rzecz krzewienia kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży, środowiska wojskowego oraz środowisk wszystkich regionów kraju współpracujących z organizacjami i stowarzyszeniami – członkami WFS;
– dalszego propagowania sportu, w tym w szczególności dyscyplin o charakterze obronnym,
– organizowania i udziału w imprezach sportowych i rekreacyjnych;
– zwiększenia aktywności członków organizacji i stowarzyszeń w działalności statutowej Wojskowej Federacji Sportu;
– poszerzania współpracy z klubami sportowymi, szkołami, urzędami państwowymi i samorządowymi oraz innymi strukturami zajmującymi się kulturą fizyczną;
– poszukiwanie sponsorów wspierających działalność  WFS;
– kontynuowanie działań na rzecz zwiększenia współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, Ministerstwem Obrony Narodowej oraz Polskimi Związkami Sportowymi.
III.    Krajowy Zjazd Delegatów Wojskowej Federacji Sportu zobowiązuje Członków Federacji do przekazywania aktualnych osiągnięć sportowych na stronę internetową WFS.
IV.    Krajowy Zjazd Delegatów Wojskowej Federacji Sportu zgodnie z par. 15 Statutu WFS zobowiązuje Zarząd Federacji do wykreślenia z członkostwa stowarzyszenie, które po dwukrotnym upomnieniu nie ureguluje składek członkowskich.
V.    Krajowy Zjazd Delegatów Wojskowej Federacji Sportu zobowiązuje Zarząd Federacji, Komisję Rewizyjną i wszystkich członków Federacji do realizacji niniejszej Uchwały.

Podsumowując obrady p. gen. Konopka  podziękował uczestnikom Zjazdu za udział w obradach, akceptację i pozytywną oceną działań  WFS oraz zapewnił, że Zarząd Federacji wykona zobowiązania wynikające z Uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów.

Nie wybrano galeria lub galeria została usunięta

 


 

…………………………………..                  ……………………………..