WOJSKOWA FEDERACJA SPORTU - ul. 11 Listopada 17/19 klatka 1 lok. 106, 03-446 Warszawa

(22) 618 69 08 wfs-biuro@wp.pl

Krajowy Zjazd Delegatów

W dniu 14 marca br. odbył się Krajowy Zjazd Delegatów Wojskowej Federacji Sportu. Zachęcamy do zapoznania się z porządkiem obrad, uchwałą oraz zdjęciami z ww. wydarzenia.

 

Nie wybrano galeria lub galeria została usunięta

 


Porządek obrad sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Delegatów Wojskowej Federacji Sportu – 14.03.2016r.

P R O J E K T

 1. Otwarcie Krajowego Zjazdu Delegatów – powitanie gości i delegatów.
 2. Wybór Przewodniczącego Krajowego Zjazdu Delegatów.
 3. Przyjęcie Porządku i Regulaminu Krajowego Zjazdu Delegatów.
 4. Wybór Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.
 5. Wystąpienia zaproszonych gości, wręczenie nagród i wyróżnień.
 6. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
 7. Sprawozdanie Zarządu Wojskowej Federacji Sportu z działalności w roku 2015.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej WFS.
 9. Dyskusja.
 10. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Wojskowej Federacji Sportu za rok 2015 r.
 11. Przedstawienie projektu uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów.
 12. Podjęcie uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów.
 13. Wystąpienie Prezesa WFS.
 14. Zamknięcie obrad Krajowego Zjazdu Delegatów.

UCHWAŁA
KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW
WOJSKOWEJ FEDERACJI SPORTU
Z DNIA 14.03.2016 R.

Delegaci Krajowego Zjazdu Wojskowej Federacji Sportu po wysłuchaniu:
•    Sprawozdania Zarządu z działalności Wojskowej Federacji Sportu w 2015 roku,
•    Sprawozdania finansowego Wojskowej Federacji Sportu za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
•    Sprawozdania Komisji Rewizyjnej z oceny działalności Wojskowej Federacji Sportu za 2015 rok,
•    Regulaminu Krajowego Zjazdu Wojskowej Federacji Sportu,
•    Dyskusji nad wyżej wymienionymi dokumentami i sprawami bieżącymi,

UCHWALAJĄ:

I.    Krajowy Zjazd Delegatów udzielił absolutorium Zarządowi WFS za rok 2015 za-twierdzając sprawozdanie finansowe merytoryczne WFS z działalności w 2015 roku.
II.    Krajowy Zjazd Delegatów Wojskowej Federacji Sportu niniejszym upoważnia Zarząd do kontynuowania procedur mających na celu uzyskanie statusu członka zgodnie z najnowszą wykładnią Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
III.    W zakresie działalności statutowej:
Zobowiązuje Zarząd i wszystkich członków Federacji do:
– kontynuowania działań na rzecz krzewienia kultury fizycznej wśród dzieci, mło-dzieży, środowiska wojskowego oraz środowisk wszystkich regionów kraju współpracujących z organizacjami i stowarzyszeniami – członkami WFS;
– dalszego propagowania sportu, w tym w szczególności dyscyplin o charakterze obronnym,
– organizowania i udziału w imprezach sportowych i rekreacyjnych;
– zwiększenia aktywności członków organizacji i stowarzyszeń w działalności statu-towej Wojskowej Federacji Sportu;
– poszerzania współpracy z klubami sportowymi, szkołami, urzędami państwowymi i samorządowymi oraz innymi strukturami zajmującymi się kulturą fizyczną;
– poszukiwanie sponsorów wspierających działalność  WFS;
– kontynuowanie działań na rzecz zwiększenia współpracy z z Ministerstwem Sportu i Turystyki, Ministerstwem Obrony Narodowej oraz Polskimi Związkami Sporto-wymi.
IV.    Krajowy Zjazd Delegatów Wojskowej Federacji Sportu zobowiązuje Członków Fede-racji do przekazywania aktualnych osiągnięć sportowych na stronę internetową WFS.
V.    Krajowy Zjazd Delegatów Wojskowej Federacji Sportu zgodnie z par. 15 Statutu WFS zobowiązuje Zarząd Federacji do wykreślenia z członkostwa stowarzyszenie, które po dwukrotnym upomnieniu nie ureguluje składek członkowskich.
VI.    Krajowy Zjazd Delegatów Wojskowej Federacji Sportu zobowiązuje Zarząd Federacji, Komisję Rewizyjną i wszystkich członków Federacji do realizacji niniejszej Uchwały.

PODPISY:

Przewodniczący                                  Przewodniczący
Komisji Uchwał i Wniosków                Krajowego Zjazdu Delegatów

…………………………………..                  ……………………………..