WOJSKOWA FEDERACJA SPORTU - ul. 11 Listopada 17/19 klatka 1 lok. 106, 03-446 Warszawa

(22) 618 69 08 wfs-biuro@wp.pl

Aktualności

8 października 2020 roku Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych podczas Gali Sportu Wojskowego dokonało uroczystego podsumowania osiągnięć sportowych żołnierzy Wojska Polskiego w 2019 roku. Po raz pierwszy w tym sportowym święcie, które obchodziliśmy w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, uczestniczył Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Wicepremier Piotr Gliński.

Wśród wielu wyróżnień w różnych kategoriach na szczególną uwagę zasłużyli żołnierze sportowcy w sporcie powszechnym i sporcie wyczynowym.

SAM_0155

Asy sportu powszechnego

SAM_0160

Dziesięciu najlepszych żołnierzy w sporcie wyczynowym.

Szczególnym dla nas momentem podczas Gali było wyróżnienie Wojskowej Federacji Sportu Złotym Medalem za Zasługi dla Polskiego Ruchu Olimpijskiego oraz Prezesa WFS, P. gen. broni Lecha Konopki Medalem Stulecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W imieniu PKOl medale wręczył Sekretarz Generalny Polskiego Komitetu Olimpijskiego, P. Adam Krzesiński.

SAM_0180

SAM_0183

SAM_0191

SAM_0196

 

 Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Polskiego Komitetu Olimpijskiego w dniu 29 września 2020 roku.

SAM_0137 (4)

 

Przedstawiciel Wojskowej Federacji Sportu Jan Falkowski reprezentował naszą organizację  w Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym Polskiego Komitetu Olimpijskiego, które odbyło się zgodnie z decyzją Zarządu PKOl w dniu 29 września – w terminie pozwalającym na jego przeprowadzenie po uwzględnieniu obostrzeń związanych z pandemią Covid-19.

Podczas Zgromadzenia Delegaci reprezentujący blisko 65 % organizacji – członków PKOl – przyjęli sprawozdanie Zarządu PKOl z działalności w 2019 roku, sprawozdanie finansowe PKOl za 2019 rok, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, zmiany w Statucie PKOl oraz Uchwałę Walnego Zgromadzenia Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

 

 

 

 

 

Zaproszenie Polskiego Komitetu Olimpijskiego do udziału w Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym w dniu 29 września 2020 roku.

Wojskowa Federacja Sportu jako Członek Zwyczajny PKOl otrzymała zaproszenie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym, które z uwagi na sytuację związana z epidemią wirusa SARS-CoV-2 nie mogło odbyć się w planowanym wcześniej terminie 28 kwietnia 2020 r.

Zgodnie z decyzją Prezydium Zarządu, z ramienia Wojskowej Federacji Sportu w Zgromadzeniu uczestniczyć będzie Jan Falkowski, skarbnik, członek Zarządu.

Korespondencyjne posiedzenie Zarządu Wojskowej Federacji Sportu w dniach 3-4 września 2020 r. 

W przyjętej formule prac Zarządu uczestniczyli: Prezes Federacji P. Lech Konopka, Wiceprezesi pp. Dariusz Bednarek i Janusz Pilch, skarbnik p. Jan Falkowski członkowie pp. Dariusz Sapiejka, Arkadiusz Sobieraj, Edward Stawiarz, Józef Staszel oraz Krzysztof Szopiński.

Problematyka przyjętej formuły Prac Zarządu Wojskowej Federacji Sportu

 1. Przekazanie materiałów członkom Zarządu do rozpatrzenia podczas korespondencyjnego posiedzenia.
 2. Przyjęcie problematyki posiedzenia.
 3. Informacja o warunkach realizacji zadań programu WCSS w okresie pandemii i zmian organizacyjnych w Ministerstwie Sportu.
 4. Informacja o rozliczeniu programu WCSS za pierwsze półrocze 2020 r.
 5. Informacja o przewidywanej formule oferty na sport powszechny w 2021 r.
 6. Wolne wnioski.
 7. Przyjęcie uchwał.

Podczas posiedzenia Prezes Wojskowej Federacji Sportu, Pan gen. Lech Konopka kontaktował się bezpośrednio z członkami Zarządu, by w bezpośredniej rozmowie uzyskać opinię i wnioski w bieżących najważniejszych sprawach funkcjonowania Federacji.

Warunki realizacji zadań programu WCSS w okresie pandemii

Zgodnie z opracowanymi planami programu WCSS zawartymi w ofercie Federacji na 2020 rok, począwszy od pierwszej dekady stycznia, szkoleniowcy przystąpili do realizacji zadań szkoleniowych w celu przygotowania zawodników i zawodniczek do najważniejszych startów w bieżącym roku.

W odniesieniu do sportów letnich – poza przygotowaniem do startu w Halowych Mistrzostwach Polski w Lekkoatletyce (na przełomie stycznia i lutego) – pierwszy kwartał  (w dość dużym uogólnieniu) powinien obejmować kolejno:

 • podokres przygotowania wszechstronnego – przełom roku (ok. 6 tygodni) zamykający się do 31 stycznia,
 • podokres przygotowania ukierunkowanego – (ok. 6 tygodni) zamykającego się do końca pierwszej dekady marca,
 • podokres przygotowania specjalnego – (ok. 5 tygodni) zamykającego się do końca drugiej dekady kwietnia,

Według przyjmowanych w większości dyscyplin i konkurencji sportowych koncepcji, w okresie tym należało zrealizować wiele przedsięwzięć szkoleniowych, a także zadań związanych ze wsparciem procesu szkolenia: przeprowadzeniem badań (specjalistycznych, wydolnościowych itp.) oraz zakupów niezbędnego sprzętu sportowego jako materialnego zabezpieczenia szkolenia.

Docierające z wielu stron informacje o globalnym zagrożeniu pandemią już od początku lutego spowodowały konieczność zachowania ostrożności i ograniczenia w realizacji poszczególnych zadań. Jednak od początku marca nastąpiła diametralna zmiana przygotowaniu i opracowaniu programu szkoleniowego. Początkowo Ministerstwo Sportu zawiesiło realizację zadań do 31 marca bez możliwości ponoszenia jakichkolwiek wydatków z tytułu usług, zakupów oraz kosztów szkoleniowych. Spowodowało to konieczność dokonania zmian planowanych terminów zgrupowań, konsultacji i startów kontrolnych, a w rezultacie – skorygowanie treści zawartych w pierwotnej wersji oferty. Kolejnym okresem, w którym Ministerstwo „zamroziło” wydatki szkoleniowe był kwiecień, w którym należało całkowicie zrezygnować z realizacji zaplanowanych wcześniej zadań. Oznaczało to konieczność dokonania istotnych zmian w programie szkolenia i sporządzenie kolejnej, nowej wersji oferty. Narastające zagrożenie epidemiologiczne spowodowało kolejne obostrzenia i konieczność wstrzymania procesu szkoleniowego przez Ministerstwo do końca maja, co skutkowało ponownymi zmianami w programie WCSS.

Należy w tym miejscu nadmienić, że kadra trenersko-instruktorska w miarę posiadanych możliwości i przy wykorzystaniu własnych dostępnych środków, pomieszczeń i terenu otwartego, starała się w możliwym wymiarze z zachowaniem najwyższych środków ostrożności prowadzić jakiekolwiek zajęcia. Jednak praktycznie przez okres ponad trzech miesięcy (do końca maja) program WCSS był całkowicie zamrożony.

Realizacja programu WCSS w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku

W informacji Nr 1 zawartej w załączonych materiałach przedstawione zostały warunki, w jakich realizowany był program WCSS, w tym związanych z pandemią oraz zmianami organizacyjnym w Ministerstwie Sportu. Miały one istotny wpływ na stopień wykorzystania środków z dotacji na ten cel. O skali ograniczeń i trudności decydujących o ilości wykonanych zadań i przedsięwzięć programu WCSS świadczy fakt, że w I półroczu wykorzystano zaledwie 4,13 % dotacji (tj. łącznie kwotę 41.254,00 zł), w tym na:

 • zgrupowania krajowe (zrealizowano 8 akcji) – 12.048,00 zł
 • zawody krajowe (zrealizowano 1 akcję)  – 1010,00 zł,
 • zakup leków, odżywek  – 688,00 zł,
 • zakup sprzętu sportowego  – 6.390,00 zł,
 • badania – 398,00 zł,
 • wynagrodzenia bezosobowe – 17.900,00 zł,
 • wynagrodzenia (działalność gospodarcza) – 2.820,00 zł.

W świetle przytoczonych wyżej danych należy podkreślić, że w drugiej połowie roku czeka nas wyjątkowo wytężona praca i znacznie większy wysiłek w organizacji i wykonaniu zadań szkoleniowych w stosunku do porównywalnego okresu lat poprzednich.

 1. Przewidywana formuła zadań sportu powszechnego w 2021 roku

Na przestrzeni ostatnich trzech lat składane przez Federację oferty na realizację zadań sportu powszechnego nie były pozytywnie rozpatrywane przez Ministerstwo Sportu, chociaż nie stwierdzano w nich błędów formalnych. Należy przy tym zaznaczyć, że w poprzednich latach formuła tych zadań była zawsze bardzo podobna, a wiele z planowanych zadań było przedsięwzięciami cyklicznymi.

Analiza przyjętych do realizacji zadań proponowanych przez inne stowarzyszenia, fundacje i organizacje pozarządowe wskazuje na konieczność przyjęcia nowych propozycji, które być może uzyskają przychylną ocenę i Federacja uzyska środki na zadania sportu powszechnego w następnym roku.

Wstępne rozmowy i konsultacje z naszymi partnerami wskazują na możliwość przygotowania, zorganizowania i przeprowadzenia zawodów, festynów czy innych imprez, w których udział wezmą nasi najlepsi sportowcy, olimpijczycy, mistrzowie świata i Europy – jako osoby promujące idee olimpijskie oraz sportowy tryb życia w ramach „sportowych spotkań” międzypokoleniowych i rodzinnych we wszystkich środowiskach danego regionu.

 

 

Korespondencyjne prace Zarządu Wojskowej Federacji Sportu w dniach 26÷31 marca oraz 25÷30 czerwca 2020 r.

W przyjętej formule prac Zarządu uczestniczyli: Prezes Federacji P. Lech Konopka, Wiceprezesi pp. Dariusz Bednarek i Janusz Pilch, skarbnik p. Jan Falkowski członkowie pp. Dariusz Sapiejka, Arkadiusz Sobieraj, Edward Stawiarz, Józef Staszel oraz Krzysztof Szopiński.

Problematyka Korespondencyjnych Prac Zarządu Wojskowej Federacji Sportu

 • Część I w dniach 26-31marca 2020 r.
 1. Opracowanie i przekazanie materiałów członkom Zarządu do rozpatrzenia podczas korespondencyjnego posiedzenia.
 2. Złożenie e-podpisów przez członków Zarządu na dokumencie sprawozdawczym.
 3. Wolne wnioski.
 4. Przyjęcie uchwały.
 • Część II w dniu 25-30 czerwca 2020 r.
 1. Opracowanie i przekazanie e-sprawozdania finansowego członkom Zarządu do przyjęcia podczas korespondencyjnego posiedzenia.
 2. Złożenie e-podpisów przez członków Zarządu na dokumencie sprawozdawczym.
 3. Zakończenie prac na korespondencyjnym posiedzeniu Zarządu.

Przebieg Korespondencyjnych prac Zarządu

Część pierwsza – w dniach 26÷31 marca 2020 roku

Konieczność realizacji zadań przez Zarząd Wojskowej Federacji Sportu w formule korespondencyjnej wynikał z globalnej sytuacji epidemiologicznej, której bezpośrednią przyczyną stał się Covid-19. Obowiązek zachowania szczególnych środków ostrożności spowodował, iż Prezydium Zarządu Federacji, uwzględniając obowiązujące decyzje władz państwowych i innych organów decyzyjnych, zdecydowało o przyjęciu wariantu korespondencyjnego przeprowadzenia prac Zarządu, zapewniającego warunki  pozwalające na zrealizowanie obowiązków sprawozdawczych wobec organów państwowych, w tym w szczególności przygotowanie i złożenie e-podpisów pod   sprawozdaniem finansowym Wojskowej Federacji Sportu za 2019 rok.

Prace Zarządu dotyczyły analizy treści Sprawozdania finansowego Wojskowej Federacji Sportu za 2019 rok i podjęciu uchwały zatwierdzającej bilans i rachunek zysków i strat ujętych w sprawozdaniu. Zgodnie z obowiązującymi procedurami członkowie Zarządu składali kolejno podpisy elektroniczne pod dokumentem w taki sposób, by proces ten został zakończony do 31 marca. Do przedłożonego dokumentu członkowie Zarządu nie wnieśli żadnych uwag.

Na podstawie przedłożonego Sprawozdania finansowego Wojskowej Federacji Sportu za 2019 rok (udostępnionego członkom Zarządu w formacie PDF – w załączeniu) została podjęta uchwała w sprawie zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysków i strat.

Część druga – w dniach 25÷30 czerwca 2020 roku

Ad. 1, 2

Zgodnie z decyzją organów państwowych w sprawie realizacji zadań przez podmioty zobowiązane do składania e-sprawozdań, na podstawie wcześniej opracowanego sprawozdania finansowego WFS za 2019 rok i podpisanego przez członków Zarządu do 31 marca 2020 r. zostało opracowane i sporządzone e-sprawozdanie finansowe wg wymagań Ministerstwa Finansów. Federacja wywiązała się z tego obowiązku zgodnie z przyjętym planem.

Po sporządzeniu dokumentów sprawozdawczych i złożeniu podpisów pod e-sprawozdaniem finansowym Wojskowej Federacji Sportu za 2019 rok dokument został przesłany do właściwego Urzędu Skarbowego poprzez platformę ePUAP – wysyłka na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej.