WOJSKOWA FEDERACJA SPORTU - ul. 11 Listopada 17/19 klatka 1 lok. 106, 03-446 Warszawa

(22) 618 69 08 wfs-biuro@wp.pl

JKMW KOTWICA Gdynia

Jacht Klub Marynarki Wojennej „KOTWICA”
Al. Jana Pawła II 13 b
81- 345 Gdynia
tel./fax 58 620 49 59;  600 151 244
www.jkmw-kotwica.pl    biuro@jkmw-kotwica.pl

Jacht Klub Marynarki Wojennej „KOTWICA” w Gdyni, jest Klubem wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku ,VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 00001052277, NIP 586-01-03-995 posiadającym Oddziały: JKMW „KOTWICA” w Świnoujściu i „ATOL” w Warszawie.
1.    Klub jest stowarzyszeniem kultury fizycznej, organizacją zajmująca się wszechstronnym rozwojem i upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu.
2.    Klub został utworzony na czas nieokreślony i działa w ramach prawnych wyznaczonych przez właściwe ustawy oraz na podstawie własnego Statutu.
3.    Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a siedzibą jego władz jest miasto Gdynia;
4.    Dla właściwego realizowania celów statutowych Klub może prowadzić działania w kraju jak i poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
5.    Klub może powoływać i rozwiązywać terenowe jednostki organizacyjne (Oddziały, Sekcje);
6.    Terenowe jednostki organizacyjne – Oddziały i Sekcje mogą uzyskać osobowość prawną po spełnieniu zasad zawartych w Ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 79 z 2001 r. poz. 855 z późn. zm.) za zgodą Zarządu Klubu;
7.    Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania, o ile nie narusza to przepisów prawa polskiego.
8.    Klub jest zrzeszony w Wojskowej Federacji Sportu, realizuje cele statutowe współpracując z Marynarką Wojenną, Ministerstwem Obrony Narodowej i innymi jednostkami organizacyjnymi podporządkowanymi Ministrowi Obrony Narodowej;
9.    Klub jest organizacją o celach nie zarobkowych, a wszelkie uzyskane w trakcie działalności dochody przeznaczone są na realizację zadań statutowych;
10.     Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.
Zarząd Jacht Klubu Marynarki Wojennej „KOTWICA”, kadencji 2010 – 2014:
– Komandor Klubu – kmdr w st.sp. Edward Kinas;
– Wicekomandor – kpt.mar. Maciej Polański;
– Skarbnik – kmdr w st.sp. Wojciech Augulewicz.
Członkowie Zarządu: 
– kmdr por. Witold Kotliński;
– kmdr por. Andrzej Lenkiewicz;
– kmdr ppor. rez. Piotr Chwałek;
– mjr pilot rez. Henryk Celuch.
Jacht Klubu Marynarki Wojennej,,KOTWICA”, jest kontynuatorem tradycji Jacht Klubu
Morskiego „KOTWICA” oraz przedwojennego Oficerskiego Yacht Klubu RP – Oddział Morski w Gdyni. Tradycje sięgają 1920 roku, kiedy Wojskowy Klub Wioślarski w Warszawie zmienił nazwę na Wojskowy Klub Sportów Wodnych, przekształcony w 1931 roku w Oficerski Yacht Klub Rzeczypospolitej Polskiej w skrócie OYK RP. Komandorem Klubu został ppłk Władysław Spałek, wicekomandorem ds. żeglarstwa gen. Mariusz Zaruski, a Marszałek Józef PIŁSUDSKI przyjął godność Komandora Honorowego Klubu.
Dnia 03.11.1932 Minister Spraw Wojskowych Marszałek Polski Józef PIŁSUDSKI, rozkazem MSW poz. 142 zatwierdził Banderę Oficerskiego Yacht Klubu RP (Bandera Marynarki Wojennej z godłem Klubu). Bandera ta była noszona nieprzerwanie przez jachty OYK RP i po wojnie od 1958 roku jachty JKM „KOTWICA” – obecnie JKMW „KOTWICA”.
Dnia 15 marca 1933 roku na Oksywiu powołano Odział Morski Oficerskiego Yacht Klubu RP w Gdyni. Komandorem Klubu został kmdr ppor. Włodzimierz Steyer – późniejszy bohaterski dowódca obrony Helu w 1939 roku. Już w czerwcu 1933 roku, pod banderą OYK-u wyruszył mały (dł. – 9,5 m, szer. 2,15 m, pow. żagla 45 m2) slup „DAL” do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej z 3 osobową załogą z kapitanem jachtu: por. ułanów Andrzej Bohomolcem., Wyprawa oceaniczna odbiła się szerokim echem w społeczeństwie. Obecnie jacht „DAL” jest eksponatem w Muzeum Morskim w Gdańsku.
Rok 1949. Decyzją władz państwowych rozwiązano Polski Związek Żeglarski i tym samym zostały rozwiązane wszystkie kluby żeglarskie. Ograniczono zakres pływania po wodach morskich. Wiele jachtów uległo kasacji, część przerzucono na jeziora, część przekazano do Ligi Przyjaciół Żołnierza. W 1956 reaktywowano PZŻ, co stworzyło możliwości do organizowania klubów żeglarskich.
Dnia 12 czerwca 1957 r. na zwołanym zebraniu kadry Marynarki Wojennej w Klubie Oficerskim w Gdyni zapadła decyzja o organizacji własnego Klubu żeglarskiego.
Z dniem 28.01.1958 r został powołany Yacht Klub Morski „Kotwica” wpisany do rejestru Stowarzyszeń Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku w dniu 05 marca 1958 r. pod poz. Nr 221. Klub, zaakceptowany przez władze wojskowe i władze miasta Gdyni, stał się miejscem działalności sportowej, turystycznej, szkoleniowej i towarzysko – kulturalnej. Klub dysponował jachtami Marynarki Wojennej, które pływały pod banderą klubową. Pod koniec 1958 roku stan osobowy Klubu liczył 235 członków.
Pierwszymi rejsami zagranicznymi organizowanymi pod banderą klubową były rejsy
turystyczne w sierpniu 1958 roku do portów Szwecji: na jachcie „HETMAN” z kapitanem Czesławem Cześnikiem oraz z kapitanem Stanisławem Jurzykiem na jachcie „KAPITAN”.
W 1961 roku odbył się pierwszy, międzynarodowy, klubowy rejs na wody pływowe jachtu „HETMAN” z kpt. Cz. Cześnikiem.
 Pierwsze wyprawy oceaniczne:
– 1968 rok, jacht „KOMODOR” – kpt. Tadeusz Siwiec, udział w regatach Bermudy -Travemunde;
– 1972 rok, jacht „KOMODOR” – kpt. Teresa Remiszewska, udział w regatach samotników przez Atlantyk, TARS -72;
– 1974 rok, jacht „TORNADO” – kpt. Tadeusz Siwiec, pierwszy polski jacht klasy AC który uczestniczył w jednym etapie regat Admirals Cup;
– 1978 rok, jacht „KAPITAN II” – kpt. Piotr Bigaj, rejs na Kubę – dramatyczny powrót, bez steru, zakończony sukcesem;
– 1981 rok, jacht „KAPITAN II” – kpt. Jan Pinkiewicz, z Wojciechem Krupskim – udział
w regatach dwuosobowych przez Atlantyk;
– 1992 rok, rejs jachtu „KOGA III” z kpt. Janem Pinkiewiczem, rejs z okazji  500 lecie odkrycia Ameryki, szlakiem Kolumba.
W 1994 r. JKMW „KOTWICA” zorganizował pod patronatem Komisji Żeglarstwa Morskiego PZŻ – Morski Żeglarski Puchar Polski. W dwudziestoletniej historii tego Pucharu 10 krotnie zwyciężały jachty pod banderą JKMW „KOTWICA” z kapitanami: Romanem Paszke, Edwardem Kinasem, Jędrzejem Czajkowskim, Jerzym Brezdeniem, Marianem Kulą, Maciejem Polańskim. Kapitan M. Kula zwyciężał w tych regatach 5- cio krotnie.
Zgodnie ze statutem, działalność Klubu to nie tylko rejsy i regaty. To także działalność wychowawcza, szkolenie, praca z dziećmi i młodzieżą, organizacją imprez i rekreacja. Klub od chwili swego powstania z dużym zaangażowaniem kładzie nacisk na szkolenie i wychowanie młodzieży. Już od 1960 roku nieprzerwanie funkcjonuje Szkółka Żeglarska Dzieci i Młodzieży. W swojej działalności Zarząd Klubu zawsze spotykał się z życzliwością i wsparciem władz Gdyni oraz Wojskowej Federacji Sportu
Z historią Klubu nierozerwalnie jest związany patronat Marynarki Wojennej RP. Jacht Klub, początkowo jako Oddział Morski Oficerskiego Yacht Klubu RP, później Jacht Klub Mor-ski „KOTWICA” a od 1992 roku Jacht Klub Marynarki Wojennej „KOTWICA” był wpisany w organizację floty wojennej, gdzie przeplatają się nazwiska admirałów, oficerów, chorążych, podchorążych, podoficerów, marynarzy i pracowników cywilnych wojska, na trwale obecnych w historii Klubu.
JKMW „KOTWICA” przy dużym wsparciu Wojskowej Federacji Sportu corocznie organizuje ważne imprezy i regaty żeglarskie w tym, Morskie Żeglarskie Mistrzostwa Polski, Morski Żeglarski Puchar Polski, Regat Dni Morza, Regaty o Puchar Dowódcy Marynarki Wojennej, pomorskie Regaty „Bieg Kaprów” oraz Regaty Urzędów Morskich. Obecnie Klub wraz z Oddziałami liczy 425 członków a pod banderą klubową pływa ponad 30 jachtów żaglowych i motorowych realizujących zadania statutowe.

KOMANDOR
JKMW „KOTWICA”
/-/ Edward KINAS