WOJSKOWA FEDERACJA SPORTU - ul. 11 Listopada 17/19 klatka 1 lok. 106, 03-446 Warszawa

(22) 618 69 08 wfs-biuro@wp.pl

WKS FLOTA Gdynia

Wojskowy Klub Sportowy FLOTA
81-127 GDYNIA, ul. Śmidowicza 73
telefony 626 20 12, 625 99 60  fax  626 24 92 tel/fax 625 96 20
Nr konta ING BANK ŚLĄSKI O/GDYNIA 74 1050 1764 1000 0022 9093 0367
KRS 0000095198,
NIP 586 – 010 – 39 – 89 REGON 000796789
www.wksflotagdynia.pl     e-mail: info@wksflotagdynia.pl

WKS „FLOTA” GDYNIA
Rys Historyczny

W 1936r. dowódca Polskiej Marynarki Wojennej kontradmirał Józef Unrug zatwierdził statut stowarzyszenia Wojskowego Klubu Sportowego „Flota” Gdynia. Oznaczało to dużą samodzielność szczególnie w kwestii nabywania lub dzierżawienia nieruchomości i ruchomości oraz podczas zawierania wszelkiego rodzaju umów a także zarządzania własnym majątkiem. W owym czasie WKS „Flota” Gdynia liczył sześć sekcji: piłki nożnej, pięściarstwa, szermierki, lekkiej atletyki, pływania i ciężkiej atletyki. Terenem działalności Klubu była Gdynia i okręty wojenne RP.

WKS „Flota” współdziałał z dowódcą floty w pracy związanej z wychowaniem fizycznym. Właśnie dowódcy floty podlegała działalność Klubu, jego gospodarka materiałowa i pieniężna podlegała kontroli Dowódcy Floty i organów Państwowego Urzędu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego.

Sekcje sportowe Klubu należały do właściwych polskich związków sportowych, a za ich pośrednictwem do Związku Polskich Związków Sportowych oraz międzynarodowych federacji sportowych kierujących daną dyscypliną sportu. Spośród zasłużonych zawodników, trenerów i wychowawców, pełniących służbę w przedwojennej Marynarce Wojennej, twórców marynarskiego życia sportowego, związanych ze sportem marynarskim i „Flotą”, przez długie lata przypadające zarówno na okres przedwojenny, jak i po wojnie, wymienić należy: Franciszka Lendziona, Józefa Zielińskiego, Czesława Śliwę, Stanisława Małkowiaka, Cziloka, Stanisława Woryńczaka, Władysława Grechutę, Stanisława Żochowskiego, kpt. Piotrowskiego, kpt. Staniszewskiego, kpt. Karpińskiego i kpt. Tymińskiego.

Pomyślna działalność WKS „Flota” została przerwana w chwili wybuchu II Wojny Światowej. Wielu sportowców, trenerów i działaczy Klubu brało czynny udział w walkach na Wybrzeżu. Wielu z nich zginęło, a ci, którzy ocaleli zostali wzięci do niewoli niemieckiej lub podjęli dalszą walkę zbrojną w konspiracji albo walcząc na wszystkich morzach i oceanach w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie. Były jeniec oflagu w Woldenbergu, Stanisław Żochowski, napisał w swych wspomnieniach, że utworzony w niewoli klub sportowy nazwany został „Kotwica”, aby nie postponować słabszym poziomem sportowym dobrego imienia WKS „Flota”, reprezentującego całą MW.
Zgodnie z rozkazem dowódcy Marynarki Wojennej w dniu 30 października 1946 r. odbyło się walne zebranie WKS Flota. Na tym zebraniu wy¬brano zarząd klubu i przemianowano nazwę na „Klub Sportowy Marynarki Wojennej FLOTA”. Równocześnie powołano do życia następujące sekcje sportowe: strzelecką, piłki nożnej, lekkoatletyczną, bokserską, ciężkiej atletyki, pływacką, piłki ręcznej, gimnastyki przyrządowej, szermierczą, żeglarską, tenisa stołowego, szachową, wędkarską.

Praca zarządu klubu i sekcji w pierwszych latach powojennych nie zaw¬sze była konsekwentna i efektywna. Niektóre sekcje, jak: gimnastyczna, strzelecka, tenisa stołowego, szachów i wędkarstwa, uległy likwidacji. Sekcja żeglarska uzyskała własną siedzibę przy basenie jachtowym oraz odrębne kierownictwo i po pewnym czasie zmieniła nazwę na Jacht Klub „Kotwica”. Niektóre sekcje sportowe, jak szermierki, zapasów, koszykówki przechodziły okresy wzlotów i upadków. Również liczba i rodzaj sekcji ulegały zmianom – w zależności od umiejętności działania ich kierownictw i członków, po¬trzeb i możliwości oraz zewnętrznych bodźców warunkujących ich powstanie lub likwidację. Do dobrze pracujących sekcji w tym okresie należy zaliczyć sekcje: lekkoatletyczną, piłki nożnej, boksu, siatkówki i pływania. Jak wynika z posiadanych źródeł, w latach 1950-51 nie dokonano wy¬boru zarządu klubu. Sport wyczynowy został całkowicie podporządkowany działającemu wydziałowi WF i Sportu Marynarki Wojennej pod kierownictwem Adama Skorupskiego. W 1951 roku wydzielone zostało etatowe kierownictwo klubu, który ponownie przyjął nazwę WKS Flota Gdynia. Pierwszym etatowym kierownikiem klubu został kpt. Jan Krajewski, którego zmienił w 1953 roku por. Kazimierz Zoń, i po krótkim czasie kpt. Władysław Grechuta. 2 lipca 1957 roku Walne Zgromadzenie reaktywowało WKS „Flota” i wybrało władze klubowe. Prezesem został kontradmirał Gereon Grzenia-Romanowski, a etatowym kierownikiem klubu został kpt. mar. Władysław Grechuta.

W latach sześćdziesiątych WKS „Flota” wprowadza do statutu tradycyjne cele i zasady działania. Klub stał się ponownie organizacją społeczną zajmującą się propagowaniem i organizowaniem wychowania fizycznego, sportu i turystyki wśród żołnierzy zawodowych i ich rodzin oraz polepszaniem stanu ich zdrowia , sprawności fizycznej i rozbudzaniem zamiłowania do sportu. Ponadto Klub swoją działalność skupił na intensyfikacji szkolenia juniorów. Został włączony do rozgrywek o mistrzostwo Wojska Polskiego, co w znacznym stopniu przyczyniło się do maksymalnego wykorzystania kadry trenersko-instruktorskiej oraz zwiększyło zainteresowanie Dowództwa Marynarki Wojennej pracą klubu, który został uznany przez władze centralne za ośrodek szkolenia sportowców wyczynowych.18 maja 1969 roku wiceminister obrony narodowej i jednocześnie Główny Inspektor Szkolenia MON gen. dyw. Tadeusz Tupczapski wydał nowe zarządzenie, które określało strukturę organizacyjną wszystkich klubów wojskowych i system zarządzania nimi. Ustalono liczbę etatów klubu – 8 stanowisk oficerskich i 2 podoficerskie, jednak ze względu na brak środków wykorzystano jedynie 5 etatów żołnierzy zawodowych. Uporządkowane też zostały etaty cywilne. Na podstawie planów zatrudnienia zatwierdzonych przez Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki w Gdyni zatrudniono 4 osoby na pełnych etatach, 15 – na pełnych etatach na obiektach sportowych oraz 10 – w niepełnym wymiarze godzin. Klub zatrudniał 6 trenerów stałych i 3 pracujących na godziny. Niezależnie od tego zatrudniono 2 instruktorów w pełnym wymiarze godzin i 10 w niepełnym. Na początku 1978r. Dowódca MW podporządkował kierownikowi WKS „Flota” Ośrodek Szkolenia Sportowego Marynarki Wojennej. Odbywali w nim zasadniczą służbę wojskową młodzi ludzie, którzy przed powołaniem do wojska mieli do czynienia ze sportem wyczynowym i reprezentowali odpowiedni poziom sportowy.

Istotna zmiana funkcjonowania i działalności WKS „Flota” dokonana została w 1986 roku w związku z uchwaleniem 3 lipca 1984r. przez Sejm ustawy o kulturze fizycznej. Zgodnie z tą ustawą i uchwałą Rady Ministrów z 23 stycznia 1985r., która precyzowała zakres stosowania przepisów ustawy o kulturze fizycznej w jednostkach podległych Ministerstwu Obrony Narodowej, minister obrony narodowej wydał zarządzenie regulujące funkcjonowanie klubu sportowego w strukturze MON. Statut Klubu opracowano w oparciu o Ustawę Sejmową o kulturze fizycznej z dn. 3 lipca 1984r. oraz rozkaz ministra obrony narodowej nr 89/MON z dn. 1 lipca 1985r. Wojskowy Klub Sportowy „Flota” 12 września 1986r. wpisano do rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej i ich związków Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki w Warszawie. W myśl nowego statutu WKS „Flota” Gdynia zrzeszała żołnierzy będących w czynnej służbie wojskowej, pracowników zatrudnionych w jednostkach (instytucjach) wojskowych oraz członków ich rodzin. Ponadto, członkami klubu mogły być inne osoby cywilne wyrażające chęć zrzeszenia w WKS „Flota”. Działalność sportową WKS „Flota” prowadził we współpracy z Dowództwem Marynarki Wojennej i dowódcami jednostek marynarki wojennej oraz innymi jednostkami i instytucjami wojskowymi. Rozwijał również współpracę z zakładami pracy, instytucjami i organizacjami zajmującymi się problematyką kultury fizycznej. Działalność klubu, jego gospodarka materiałowo-finansowa podlegała kontroli organów Ministerstwa Obrony Narodowej i innych do tego uprawnionych w zakresie obowiązujących przepisów. Do 30 kwietnia 1989r. ogółem, 22-osobową grupę tworzącą statutowe władze klubowe stanowiło 14 oficerów w służbie czynnej, 6 oficerów rezerwy oraz 2 osoby cywilne.

Rok 1995 to rok transformacji sportu w wojsku – od 01.01.1995r. wszyscy żołnierze i pracownicy rozwiązanej jednostki wojskowej WKS „Flota” przechodzą w podporządkowanie Komendantowi Wojskowego Ośrodka Szkolenia Sportowego MW, a od kwietnia również obiekty sportowe w Gdyni – Oksywiu. Kolejnym etapem reorganizacji sportu w wojsku jest decyzja Ministra Obrony Narodowej nr 155/MON z dn. 18.07.2001r. o rozformowaniu do 31.12.2001r. WOSSMW. Dla żołnierzy zawodników, trenerów, instruktorów oznaczało to zmianę miejsca służby (inne jednostki MW), ale dla większości zabrakło propozycji pozostania w służbie. Ta decyzja spowodowała ogromne trudności w funkcjonowaniu Klubu m.in. duże koszty osobowe: wynagrodzenia szkoleniowców zwolnionych z WOSSMW a zatrudnionych w Klubie. Po kilkudziesięciu latach użytkowania pomieszczeń w budynku przy ul. Zygmunta Augusta w Gdyni siedziba Klubu zostaje przeniesiona do obiektów sportowych przy ul. Śmidowicza 73 w Gdyni – Oksywiu. Zmianom nie ma końca i tak w 2002r. powołana została nowa jednostka sportowa tj. Zespół Sportowy Marynarki Wojennej, który w swych zadaniach ma ścisłą współpracę z WKS „Flota” Gdynia. Z tego skromnego potencjału który pozostał po reformie, Klub korzysta w ramach współpracy i podpisanych porozumień. Żołnierze trenerzy, zawodnicy w ramach swojego wolnego czasu wspierają działalność poszczególnych sekcji sportowych Klubu. W kontekście zmian w Siłach Zbrojnych następuje również transformacja Klubu z WKS „Flota” jako pełnowymiarowej jednostki wojskowej do samodzielnego stowarzyszenia kultury fizycznej.
Walne Zgromadzenie Delegatów w 2006 roku wprowadza zasadnicze zmiany w funkcjonowaniu Klubu. Nowe władze Klubu to:
-11 osobowa Rada Stowarzyszenia,
– 3 osobowy Zarząd Klubu,
– 3 osobowa Komisja Rewizyjna.

Po przekształceniach w 2008 roku Rada Stowarzyszenia składała się z 7 członków
W 2012 r. Walne Zgromadzenie Delegatów  ponownie  zmieniło zapisy w statucie Klubu rozwiązano Radę Stowarzyszeni i powołano 7 osobowy Zarząd Klubu i 3 osobową komisję Rewizyjną.
. Aktualnie w Klubie działa 6 sekcji sportowych zrzeszających 536 członków.
HISTORYCZNE SEKCJE KLUBU:

Boks, hokej na lodzie, sekcja motorowa, piłki koszykowej, piłki nożnej, piłki ręcznej, piłki siatkowej, szermierki, zapasów, biegu na orientację i radioorientacji sportowej, kolarska, płetwonurków.

AKTUALNIE DZIAŁAJĄCE SEKCJE KLUBU

JUDO – ROK ZAŁOŻENIA – 1960
Poździk Adam trener I kl – kierownik sekcji
Poździk Jarosław trener I kl
Filipiak Marek trener II kl

LEKKA ATLETYKA – ROK ZAŁOZENIA – 1936
Słowikowski Jerzy trener II kl – kierownik sekcji
Rolbiecki Zbigniew trener I kl – trener bloku wytrzymałościowego PZLA
Piskulski Paweł trener II kl
Kaczmarek Piotr trener kl M

PŁYWANIE – ROK ZAŁOŻENIA – 1946
Steciuk Olek trener kl I

PODNOSZENIE CIĘŻARÓW – ROK ZAŁOŻENIA –1951
Suprynowicz Stanisław instruktor podnoszenia ciężarów

STRZELECTWO – ROK ZAŁOŻENIA –1945
Staniszewski Cezary trener kl M – trener kadry narodowej K i M w pistolecie
Samulewicz Jolanta trener kl M – trener kadry narodowej juniorów
Komar Beata trener II kl
Szpek Czesław instruktor strzelectwa

TENIS ZIEMNY – ROK ZAŁOŻENIA – 2007
Sobieraj Arkadiusz instruktor – kierownik sekcji
Wiśniewski Szymon trener II kl

SZACHY – ROK ZAŁOŻENIA – 2012
Miśta Aleksander – arcymistrz szachowy trener FIDE
Górecka Joanna – mistrzyni FIDE instruktor szachowy
ŻEGLARSKA – ROK ZAŁOŻENIA – 2012
Kamiński Ireneusz instruktor żeglarstwa

Olimpijczycy „FLOTA” GDYNIA
Zawodnicy WKS „Flota” Gdynia 21 razy reprezentowali barwy narodowe w igrzyskach olimpijskich.
Spośród olimpijczyków „Floty” 2 zawodników zdobyło w Montrealu, w 1976 roku, medale olimpijskie:
Tadeusz Mytnik – srebrny, zespołowy w składzie drużyny w szosowym wyścigu kolarskim oraz
Jerzy Greszkiewicz – brązowy, indywidualny w strzelaniu do ruchomej tarczy.

Ponadto barwy narodowe w igrzyskach olimpijskich reprezentowali :

* Andrzej Salamon – pływanie (Rzym ’60);
* Stanisław Gazda – kolarstwo (Rzym ’60);
* Józef Klukowski – pływanie (Meksyk ’68);
* Tadeusz Mytnik – kolarstwo (Monachium ’72, Montreal ’76);
* Jan Ornoch – lekkoatletyka (Monachium ’72, Montreal ’76);
* Stanisław Lubiejewski – lekkoatletyka (Monachium ’72);
* Zygmunt Bogdziewicz – strzelectwo (Monachium ’72, Montreal ’76);
* Mieczysław Nowak – podnoszenie ciężarów (Monachium ’72);
* Sławomir Romanowski – strzelectwo ( Montreal ’76, Moskwa ’80);
* Bogusław Duda – lekkoatletyka ( Montreal ’76);
* Andrzej Stępień – lekkoatletyka (Moskwa ’80);
* Jerzy Greszkiewicz – strzelectwo (Montreal ’76,Moskwa ’80);
* Marcin Maliński – pływanie (Barcelona ’92, Atlanta ’96);
* Bartosz Sikora – pływanie (Atlanta ’96);
* Sławomira Szpek – strzelectwo (Pekin ’08);