WOJSKOWA FEDERACJA SPORTU - ul. 11 Listopada 17/19 klatka 1 lok. 106, 03-446 Warszawa

(22) 618 69 08 wfs-biuro@wp.pl

PZRS Warszawa

POLSKI ZWIĄZEK RADIOORIENTACJI SPORTOWEJ
członek zwyczajny
EUROPEJSKIEJ FEDERACJI RADIOORIENTACJI SPORTOWEJ

Biuro Zarządu PZRS
00-378 Warszawa ul. Jaracza 2
Adres dla korespondecji
00-791 Warszawa, ul. Chocimska 14 pok. 415 (IV piętro)
tel stacjonarny:+48 22 856-76-44, +48 22 849-34-51 wew. 242
www.pzrs.org.pl
lis@pzrs.org.pl

Numer KRS: 0000052439    Numer NIP: 525-19-30-584     Numer REGON: 006240113

Zarząd Polskiego Związku Radioorientacji Sportowej

Prezes     Zbigniew MĄDRZYŃSKI
Wiceprezes     Marek RUSIN
Wiceprezes     Szymon ŁAWECKI
Szef Wyszkolenia     Bogdan BALA
Skarbnik

Komisja Rewizyjna

Krzysztof CZERWIENIEC
Zdzisław DOMINIAK
Marek KUBISIAK

Geneza powstania PZRS

Jesienią 1990 roku w Olszance koło Kraśniczyna spotkało się kilkunastu najbardziej aktywnych działaczy „łowów na lisa” (między innymi Alfred Cwenar (SP7HOR), Jan Kozaczuk (SP8NCS), Władysław Pietrzykowski (SP9GNM), Krzysztof Słomczyński (SP5HS), Zdzisław Strzemieczny (SP5FKN) i inni), postanawiając doprowadzić do powołania ogólnopolskiego stowarzyszenia kultury fizycznej działającego w tej dyscyplinie sportu i pełniącego rolę polskiego związku sportowego. Zgodnie z prawem polski związek sportowy mógłby powstać, jeżeli taką wolę wyraziłyby co najmniej trzy kluby sportowe lub stowarzyszenia kultury fizycznej posiadające osobowość prawną. Ale ani Polski Klub ARS PZK, ani Kluby Łączności LOK czy ZHP osobowości prawnej nie posiadały. Trzeba było zatem rozpocząć od powołania kilku stowarzyszeń kultury fizycznej jako samodzielnych jednostek z osobowością prawną. Długa dyskusja o „prawach autorskich” do działalności, nazwy i o podległości istniejącym już organizacjom zakończyła się wyborem nowej nazwy dla uprawianej przez nas dyscypliny – radioorientacja sportowa.

W ostatnich miesiącach 1990 roku Janek Kozaczuk (w Chełmie), Władek Pietrzykowski (w Bielsku Białej) i Marek Ruszczak SP5UAR (w Warszawie) doprowadzili do powstania i zarejestrowania pierwszych regionalnych stowarzyszeń radioorientacji sportowej. Bielskie SRS i Chełmskie SRS powstały na bazie istniejących tam klubów łączności Ligi Obrony Kraju (SP8KIF i SP9KAT), które kiedyś uprawiały radiopelengację amatorską. Bazowały na doświadczonej grupie działaczy i zawodników oraz korzystały ze sprzętu (nie najlepszego). Warszawskie SRS zawiązała grupa działaczy związana ze środowiskiem wojskowym, głównie z Wojskowym Kręgiem Instruktorów ZHP „OSTOJA” oraz Centralną Harcerską Stacją Łączności SP5ZHP. Byli wśród nich ludzie zawodowo związani z łącznością i namierzaniem radiowym, ale byli również tacy, którzy radioorientacji musieli uczyć się od podstaw.

W styczniu 1991 ruku w Warszawie, przedstawiciele tych trzech stowarzyszeń powołali do życia Polski Związek Radioorientacji Sportowej, uchwalili jego statut i powierzyli przewodnictwo tymczasowego komitetu założycielskiego Koledze Zdzisławowi Strzemiecznemu. 4 lutego 1991 roku, decyzją Komitetu do spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej, statut ten został zatwierdzony, a PZRS wpisano do rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej i ich związków.

Już 16 lutego tegoż roku odbył się I Walny Zjazd PZRS, na którym wybrano Zarząd oraz Komisję Rewizyjną Związku. Funkcję Prezesa PZRS w głosowaniu tajnym powierzono Koledze Zdzisławowi Strzemiecznemu, a funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Koledze Janowi Próchniewskiemu. W zjeździe oprócz delegatów członków – założycieli uczestniczyli także: Tomasz Deptulski (SP2RIP) jako delegat zarejestrowanego w międzyczasie Gdańskiego SRS, oraz Alfred Cwenar jako oficjalny przedstawiciel Ligi Obrony Kraju (i z tego tytułu wszedł do Zarządu PZRS). Niestety Polski Związek Krótkofalowców odciął się od nowej organizacji i nie przysłał swojego delegata. Przedstawiciel ZHP nie uczestniczył w Zjeździe, ale rok później Główna Kwatera ZHP zdecydowała o przystąpieniu do PZRS i 8 lutego 1992 roku jej przedstawiciel druh Józef Radomski (SP5ISF) został dokooptowany do składu władz Związku. Natomiast Liga Obrony Kraju, współpracująca z PZRS od dnia jego powstania, stała się oficjalnie członkiem Związku dopiero w styczniu 1993 roku.

Jesienią 1991 roku odbyły się I Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Radioorientacji Sportowej z udziałem pięciu stowarzyszeń regionalnych (doszło Skierniewicke SRS założone przez Alfreda Cwenara i Jana Kulhawika), reprezentacji LOK, PZK i ZHP oraz drużyn narodowych Czechosłowacji i Ukrainy. Oczywiście wygrali goście, bo umiejętności naszych zawodników, po kilkuletniej przerwie, nie były zbyt wysokie. Ale początek został zrobiony.

Od tej pory do chwili obecnej nasz Związek nieprzerwanie rozwija swoją działalność, starając się systematycznie podnosić poziom sportowy i organizacyjny tej niełatwej dyscypliny sportu.